Vervolgproces fietspad Eeuwigelaan

Op 26 april heeft de Raad van State het hoger beroep van de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. inzake de realisatie van het tweede fietspad gegrond verklaard. Zowel het gemeentelijke besluit op hun bezwaar als de door de rechtbank Haarlem gedane gerechtelijke uitspraak in beroep, zijn door de afdeling vernietigd. Wij moeten daarom  bepalen of wij het besluit beter gemotiveerd willen handhaven of dat wij het besluit zullen herroepen. 

Achtergrond uitspraak

De Afdeling heeft zowel de uitspraak van de rechtbank als het besluit van de gemeente op het bezwaar van de Belangenvereniging vernietigd omdat zij van mening is dat het besluit op bezwaar, in tegenstelling tot wat de rechtbank in Haarlem eerder constateerde, destijds niet goed gemotiveerd is geweest en de met het besluit gemoeide belangen niet goed zijn gewogen.

Hertoetsing
In de kern vraagt de Afdeling aan ons om, als wij het besluit willen handhaven, het verkeersbesluit in termen van verkeersveiligheid beter te motiveren en de belangen van de inwoners en voetgangers beter mee te wegen. Wij willen de keuze om het besluit al dan niet te handhaven zorgvuldig nemen. Daarom wordt een onafhankelijk extern adviesbureau ingeschakeld een analyse en aanbeveling te doen.

Deadline
De Afdeling heeft ons 16 weken de tijd gegeven om tot een herziene beslissing op het bezwaar te komen dan wel het besluit te herroepen. Dat betekent dat wij voor 16 augustus 2023 onze hernieuwde beslissing op bezwaar genomen moeten hebben. Daarbij moeten we ook nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe politieke verhoudingen en het rapport ‘Beeldvorming Eeuwigelaan – Nieuwe Inzichten’ meegewogen hebben.

Vervolgproces

We houden uw gemeenteraad op de hoogte van eventuele tussentijdse ontwikkelingen en zullen u tijdig informeren en meenemen over het voorgenomen besluit.

Aanleiding van het initiële besluit

De toenmalige raadspartij Gemeentebelangen heeft op 1 november 2012 een motie ingediend waarbij ze het college opdraagt te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te maken aan de Eeuwigelaan en bij dit onderzoek een variant te betrekken waarbij een gescheiden fietspad aan weerszijden van de Eeuwigelaan wordt gerealiseerd. Aanleiding van de motie was onder meer dat het fietspad onvoldoende breedte heeft om in twee richtingen veilig te fietsen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Bij het opstellen van het fietsbeleidsplan (vastgesteld in januari 2016) kwam het huidige fietspad langs de Eeuwigelaan (noordzijde) ook als een knelpunt naar voren. In de uitvoeringsagenda van het beleidsplan is dan ook opgenomen dat de fietsvoorziening langs de Eeuwigelaan moet worden verbeterd. Op basis van een uitgebreid onderzoek, waarbij ook een breed vertegenwoordigd klankbordgroep is geconsulteerd, is uiteindelijk gekozen voor de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan. De raad heeft op 14 december 2017 hiertoe het besluit genomen.

Programma OER

Voorliggend document betreft de brief van de provincie, namens de gemeente Bergen, aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek om de Rijksweg N9 op te nemen in het programma OER.

Wat is het programma OER?

Onderdeel van de RES’en is de opwekking van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030. Rijkswaterstaat werkt binnen het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) samen om RES regio’s te ondersteunen bij hun energieopgave. Door middel van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt verkend waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig hernieuwbare energie op Rijksgronden opgewekt kan worden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars.

Waarom de opname van Rijksweg N9 in het programma OER?

Door opname van de Rijksweg N9 in het programma OER verkent de gemeente Bergen nieuwe mogelijkheden voor opwek van hernieuwbare energie, in samenhang met de reeds vastgestelde zoekgebieden in de RES 1.0. Deze liggen naast de N9 en kunnen samen met de Rijksgronden mogelijk ontwikkeld worden als locaties voor de opwek van zonne-energie.

De opwek van hernieuwbare energie kan onder andere gestalte krijgen door middel van het plaatsen van zonnepanelen in de tussenberm, op geluidsschermen, in restruimtes van knooppunten en/of op naastgelegen open stukken grond.

Het programma OER wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Onder leiding van Rijkswaterstaat treffen betrokken partners (gemeenten, provincie Noord-Holland, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Liander) voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. De gemeente Bergen is verantwoordelijk voor haar eigen personele inzet. Rijkswaterstaat coördineert en financiert nodige onderzoeken en andere zaken.

Sinds 2021 loopt er al een editie van het programma OER gericht op de opwek van hernieuwbare energie op en langs de A9. De gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo nemen hier aan deel. De gemeente Bergen spant zich op bestuurlijk en op ambtelijk niveau in om zoveel mogelijk lering te trekken uit dit traject.

Fasering

Het programma OER verloopt volgens een vast stramien. Gedurende de Voorverkenning en Verkenning worden gronden met potentie voor de opwek van hernieuwbare energie in kaart gebracht en de directe omgeving betrokken. Tijdens de Planvorming wordt planologisch geborgd wat in de eerste twee fasen is vastgesteld. Vervolgens kunnen ontwikkelaars zich inschrijven en krijgt de beste ontwikkelaar de mogelijkheid om het plan te realiseren en te exploiteren.

Brief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Om deel te kunnen nemen aan het programma OER heeft de gemeente Bergen zich formeel aangemeld voor de opname van de N9 in het programma OER door in te stemmen met de brief van de provincie, namens de gemeente Bergen, aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Vervolg

Na goedkeuring van de aanvraag door de Minister van Economische Zaken en Klimaat zal Rijkswaterstaat een projectteam optuigen en leiden. De verwachting is dat begin 2024 gestart kan worden met uitvoering van de eerste fase van het programma OER voor de N9.

Procedure Dorpsplein

Procedure Dorpsplein

In onze nieuwsbrief van 6 april heeft het college u als volgt geïnformeerd:

De procedure voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het Dorpsplein wordt stopgezet. De Raad van State wordt hiervan in kennis gesteld.

Indien de Raad van State wordt geïnformeerd dat er geen sprake zal zijn van het aanleveren van een vvgb, dan loopt de procedure in principe door. De procedure zal, zonder aangeleverde vvgb, naar verwachting opleveren dat de vergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan geen stand houden. Dit vanwege de coördinatie met het huisnummerbesluit. Wanneer er door uw raad wel een vvgb wordt afgegeven, loopt de procedure in principe ook door.

Het beoogde doel is echter het stopzetten van de procedure, aangezien de wens aanwezig is om een bestemmingsplanprocedure voor het Dorpsplein te realiseren. Het stopzetten van de procedure bij de Raad van State kan niet eenvoudigweg door het sturen van een brief aan haar. Voor de noodzakelijke nuancering van de eerder gemelde actie het volgende.

Appellant LOSB is niet-ontvankelijk verklaard. In principe zal de procedure worden voortgezet voor de overige appellanten. Ons college kan er niet eigenhandig voor zorgen dat de procedure wordt gestopt, dat zou namelijk pas het geval zijn als de (wel ontvankelijke) appellanten hun beroepen intrekken.

Wat ons college wel kan doen is de besluiten hangende de procedure intrekken. Het daartoe te nemen intrekkingsbesluit wordt dan automatisch deel van de procedure en alle belanghebbenden (waaronder Bot Bouw) mogen daar dan vervolgens hun zienswijze over naar voren brengen. Daarna zal de RvS in beginsel uitspraak doen.

Dit is overigens nog niet gebeurd. De reden is dat Bot Bouw zich nog niet heeft uitgesproken over het vervolg, nadat we de besluiten zouden hebben ingetrokken. Indien wij dit eenzijdig doen, zou deze belanghebbende kunnen stellen dat gemeente oorzaak is van eventuele negatieve gevolgen.

Er zijn besprekingen met Bot Bouw geweest, maar die hebben nog niet tot een door beide partijen onderschreven oplossing geleid. Op 24 mei is er een vervolgafspraak (gemeente – Bot Bouw) om het vervolg van het proces, eventuele alternatieven en consequenties in tijd en geld te bespreken. Hierbij is het wel/niet intrekken van de besluiten een gespreksonderwerp. In de gesprekken is tevens het initiatiefraadsvoorstel voor een second opinion meegenomen.

Subsidieoverzicht 2023

De aanleiding van dit subsidieoverzicht is de motie van de raad van 30 juni 2020. De raad jaarlijks bij de jaarrekening een overzicht te verstrekken van de verleende subsidies. Wij sturen u met ingang van begrotingsjaar 2023 voor de behandeling van de begroting een apart overzicht van de verleende subsidies, inclusief een inhoudelijke toelichting, van het huidige jaar. Het Subsidieoverzicht 2022 heeft u in december 2022 reeds ontvangen.

Afvalinzameling

In dit nieuwsbrief item informeert het college u over:

 • Afvalscheidingsresultaten 2022
 • Update verzamelcontainers en milieuparkjes
 • Ervaringen pmd-campagne
 • Wat komt er in 2023 nog naar de raad in het kader Van Afval naar Grondstof

Afvalscheidingsresultaten 2022

Sinds 1 januari 2022 wordt er bij de laagbouw huis-aan-huis pmd ingezameld. Voor die tijd was de laagbouw aangewezen op de pmd-verzamelcontainers in de openbare ruimte. Scheidingscapaciteit bij huis werkt echt om tot en betere afvalscheiding te komen. Dat blijkt ook uit de cijfers over het jaar 2022. Er is 168% meer pmd ingezameld ten opzichte van een jaar eerder. Oftewel: 2,5 tot 3 keer meer. In totaal is er 172,4 kilo restafval per inwoner ingezameld. Dat valt uiteen in 148,9 kilo fijn restafval en 23,5 kilo grof restafval. Ten opzichte

van 2021 is dit een 26% afname van het restafval. Er is 13% minder Gft ingezameld. Dit is een beeld dat we ook zien bij andere gemeenten in het land. Het hangt vermoedelijk samen met de droge zomer. Mooie cijfers, maar er is voor Bergen nog genoeg ruimte om het beter te gaan doen. Daarvoor heeft uw raad op 20 mei 2021 het beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof’ vastgesteld.

Verzamelcontainers

Eén van de pijlers uit de het beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof’ is de service op grondstoffen verhogen. In mei en juni worden er zeven cocons voor kleine elektrische apparaten (KEA) en zeven luiercontainers gerealiseerd.

Nog dit jaar zijn er 57 verzamelcontainers voor restafval met twee trommels aanwezig in de gemeente. Dit op het totale aantal van 101 rest-verzamelcontainers. De containers hebben een zuil met één trommel van 30 liter en één trommel van 60 liter. De rest-container met 30/60 opname is een nieuwe type voor Bergen. Per 1 januari 2024 start Bergen met variabele heffing. Bij de behandeling van de afvalstoffenheffingsverordening gaat het college voorstellen om voor de 30 liter een half tarief te laten gelden. Inwoners kunnen daarmee kiezen wat voor hen het beste past: kleine zak of grote zak weggooien. Bestaande containers met 60 liter trommel worden de komende jaren uitgefaseerd. Het areaal-verzamelcontainers voor restafval is aanzienlijk uitgebreid.

De hoogbouw/gestapelde bouw krijgt de beschikking over Gft-cocons. De Gft-cocons hebben voor een opnamemogelijkheid voor het leeggooien van een keukenemmertje. De keukenemmertjes zijn opvraagbaar voor inwoners in de hoogbouw. Er komen 87 Gft-cocons en ze worden in mei/juni geplaatst. De cocons stellen de hoogbouw-bewoners in staat hun Gft zo goed als mogelijk van het restafval te kunnen scheiden. De aanwezigheid is te meer belangrijk vanaf het moment er een variabel tarief gaat gelden voor inworpen in de rest-verzamelcontainer.

Er komen in Q2 van dit jaar tien ondergrondse containers voor oud papier en karton (OPK) bij. De containers beschikken over een speciale kartongleuf.

Saneren bovengrondse verzamelcontainers

In de gemeente Bergen bevindt zich een rijke sortering van bovengrondse containers. Bergen heeft de ambitie zo veel als mogelijk bestaande bovengrondse containers ondergronds te brengen. Het is gelukt om alleen al in Egmond aan Zee een oplossing te vinden voor zeventien (open) bovengrondse containers voor restafval. De nieuwe containers zijn van de 30/60 variant en beschikken over een paslezer. De tien nieuwe ondergrondse OPK-containers gaan zodanig ingezet worden dat daarmee op huidige milieuparkjes een winst geboekt wordt qua esthetiek en qua uitstraling schoon, heel en veilig.

De aanzienlijke uitbreiding van het container-areaal betekent ook dat er op sommige locaties bovengrondse containers verschijnen. Dat is het geval wanneer we met een ondergrondse voorziening echt niet wegkomen.

Van de locatie parkeerterrein Albert Heijn Egmond aan den Hoef is bekend dat er zich onder de bestaande bovengrondse containers ondergrondse infrastructuur bevindt. Er is gekeken naar de mogelijkheden om deze infrastructuur te verleggen en naar andere alternatieven. De kosten voor verleggen belopen op 100.000 euro. Dat is exclusief de kosten voor ondergrondse containers zelf (60.000 euro). Het alternatieven-onderzoek heeft geen reële alternatieven opgeleverd. De consequenties in ogenschouw heeft dit de uitvoering niet doen bewegen om stappen te zetten om deze bestaande bovengrondse voorzieningen ondergronds te brengen.

Pmd-campagne

In een voorgaande nieuwsbrief bent u geïnformeerd over een pmd-campagne om de kwaliteit van de pmd-stroom te verbeteren. Op 12 april hebben twee medewerkers van de afvalinzameling de eerste ‘Tips voor u!’ kaarten uitgedeeld. Daarbij is gestart in de kern Bergen. Onder meer Kruidenbuurt, Dirk Klompweg en omgeving Oude Bergerweg zijn aangedaan. Daarbij is opgevallen dat de kwaliteit van de inhoud over het algemeen goed is. Oftewel: het lukt met scheiden. Aandachtspunt is wel dat er soms oud papier/karton en zwarte zakken in het pmd zit. Dat hoort er niet in. Gaat het nog niet helemaal goed dan wordt er op het kaartje gemarkeerd wat er niet in hoort en waar men dat wel kwijt kan. Nadien zijn meer routes gelopen. De afvalcoaches komen overal in de gemeente. Het is een doorlopende campagne.

Wat komt er in 2023 nog naar de raad in het kader Van Afval naar Grondstof

De resterende deel van 2023 staat niet alleen in het teken van ‘Van Afval tot Grondstof’ projecten buiten. Er wordt een aantal rapportages, voorstellen en verordeningen voorbereid die later dit jaar aan de raad worden voorgelegd. Het gaat daarbij onder meer om:

 1. Afvalstoffenverordening
 2. Afvalstoffenheffingsverordening
 3. Regeling medische indicatie
 4. Rapportage NVRD Benchmark

Ad 1) De huidige verordening dateert van 2011 en dient in overeenstemming gebracht te worden met het huidige beleid.

Ad 2) Bij de behandeling van de belastingverordening stelt de raad het tarief voor 2024 vast. Conform het beleidsplan bevat de concept-verordening vaste en variabele tarieven en wordt er een tarief opgenomen voor het thuis laten ophalen van grof vuil.

Ad 3) Dit betreft een regeling voor inwoners die vanwege medische indicatie onvermijdbaar meer restafval hebben.

Ad 4) De NVRD Benchmark rapportage verschaft inzicht in de afval-prestaties van de gemeente Bergen in relatie tot vergelijkbare gemeenten in Nederland.  

Nieuwsbrief Oekraïne

In de nieuwsbrief van april 2023 informeren wij u over de landelijke actualiteiten met betrekking tot de opvang Oekraïne en de stand van zaken met betrekking tot de opvang en ondersteuning van Oekraïners in de BUCH.

Uitkomst inventarisatie ‘stijging energiekosten (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties’

Via deze brief wil ik u informeren over de uitkomsten van de inventarisatie energiekosten bij (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Bergen.

Naar aanleiding van de brief ‘stand van zaken eerste contouren aanpak energiearmoede (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties’ van 6 december 2022, is in Bergen een inventarisatie gedaan naar de stijging van energiekosten bij (sport) verenigingen en maatschappelijke organisaties. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen sterk gestegen. Voor inwoners is de energietoeslag ingezet als tegemoetkoming. Maatschappelijke organisaties en verenigingen merken ook de gevolgen van de hoge energieprijzen. Maar hoe groot die gevolgen zijn en of dat impact heeft op de bestaanszekerheid van deze organisaties en op lastenverzwaring van de inwoners was nog niet bekend. Daarom heeft de gemeente Bergen de opdracht gegeven de gevolgen van de gestegen energiekosten te inventariseren alvorens te verkennen of aanvullende ondersteuning nodig is voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. De inventarisatie en analysefases zijn nu gereed.

Resultaten inventarisatie Bergen

Op 6 februari 2023 hebben ongeveer 90 organisaties in de gemeente Bergen een e-mail ontvangen met een uitnodiging om een e-formulier in te vullen. 24 organisaties hebben het formulier ingevuld. Het merendeel van de verenigingen en organisaties die gereageerd hebben, heeft te maken met stijgende energiekosten. Voor een aantal verenigingen en maatschappelijke organisaties dreigen continuïteitsproblemen als gevolg van de gestegen energiekosten. Daarbij gaat het niet alleen om de stijging van de energieprijzen maar indirect ook om een stijging van huur of inflatie die de kosten doen stijgen. Zowel voedselprijzen als prijzen van goederen en diensten zijn gestegen. Een veelvoud van de verenigingen en maatschappelijke organisaties zetten nu hun reserves in, verhoogt de contributie van haar leden en probeert te besparen op energie en activiteiten. De (financiële) relatie en verantwoordelijkheid van de gemeente met de organisaties die financieel lastig (komen te) zitten varieert. De meeste (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben de wens om te verduurzamen maar daarbij is ook de realisatie dat verduurzamen in sommige panden niet realistisch wordt geacht. Het gaat hierbij om huurders van gemeentelijk vastgoed, beheer stichtingen van eigen vastgoed, monumentale panden en particulier eigendom.

Vervolg

De wethouder heeft een visie opgesteld hoe om te gaan met de organisaties die te maken hebben met stijgende energiekosten. De visie is:

 1. In eerste instantie gaan wij uit van de zelfredzaamheid van de organisaties in de gemeente Bergen. Er zijn verschillende creatieve initiatieven opgezet. Dat ze hier hun eigen reserves voor inzetten en de contributie voor leden verhogen, hoort daarbij;
 2. Bestaande (Rijks)regelingen , leningen en subsidies zijn altijd voorliggend. De gemeente spant zich extra in om deze regelingen onder de aandacht te brengen bij de organisaties;
 3. De gemeente gaat verkennen in hoeverre de huidige inzet op Klimaatmaatregelen ook van toepassingen zijn en/of gemaakt kunnen worden voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties (energiescans, informatie en advies, subsidiemogelijkheden enz.). Daarbij hoort ook dat de gemeente aan de slag gaat met verduurzaming van eigen maatschappelijk vastgoed.
 4. Als extra aangekondigde middelen van het Rijk voor stijgende lasten bij maatschappelijke organisaties en cultuur in mei beschikbaar komen wordt een besluit genomen over de omvang en wijze van verdere compensatie.

Ter afronding van de inventarisatie hebben de organisaties die hebben meegedaan een bedankbrief ontvangen met informatie over bestaande (landelijke) subsidies en regelingen.

Afronding openbare inschrijving Hoeve Overslot

Wij hebben een besluit genomen over de nieuwe exploitant voor Hoeve Overslot. Uit de openbare inschrijving die hiervoor plaatsvond heeft het initiatief van Brouwerij Egmond zich als beste gekwalificeerd.

In een deel van Hoeve Overslot komt een kleinkunstpodium. Het college heeft al eerder besloten dat Stichting Hafre dit mag exploiteren. Voor de exploitatie van het overig deel van de hoeve en voor het naastgelegen pand, Slotweg 44, is in 2021 een openbare inschrijving gestart.

Drie partijen hebben een inschrijving ingediend voor Hoeve Overslot. Voor Slotweg 44 zijn geen inschrijvingen ontvangen. Aan de hand van de vooraf opgestelde beoordelingscriteria is een selectie gemaakt. De inschrijver met de meeste punten bleek Brouwerij Egmond.

Om ook over een onafhankelijk advies te beschikken heeft een aanvullende externe toetsing plaatsgevonden. De drie inzendingen voor exploitatie van de hoeve zijn door een externe partij beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria. Ook bij deze externe toetsing bleek dat Brouwerij Egmond de meeste punten scoort.

Brouwerij Egmond heeft het voornemen om de hoeve te gaan exploiteren in samenhang met de locatie aan de Weg over de Bisschop, waar het bier wordt gebrouwen. De inrichting krijgt een sterke link met de brouwerij, waarbij een ‘bourgondische’, historische uitstraling uitgangspunt wordt. Er worden biologische maaltijden geserveerd. In de activiteiten wordt een relatie gezocht met lokale ondernemers en initiatieven.

Het initiatief van de brouwerij omvat verder een uitgebreid plan voor de tuininrichting, met terras, belevingstuin in combinatie met verbouw van grondstoffen voor het brouwproces en natuurinclusieve inrichting. Daarnaast is er nagedacht over het beheer met omwonenden en het samenwerken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het initiatief van de brouwerij vormt een mooie aanwinst voor het Slotkwartier als geheel.