Contractering JeugdzorgPlus NHN 2023-2030

Ons college heeft op 6 juni 2023 het inkooptraject JeugdZorgPlus afgerond door kennis te nemen van de gunning aan zorgaanbieder i-Hub voor de uitvoering van JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord vanaf 1 juli 2023 en door in te stemmen met de aan de inkoopafspraken verbonden afspraken over de vergoeding van de kosten die voortkomen uit de om- en afbouw van JeugdzorgPlus.

Aanleiding en inleiding

Gemeenten hebben een wettelijke taak om gesloten jeugdhulp, oftewel JeugdzorgPlus, aan te bieden. JeugdzorgPlus is een vorm van hulp die geboden wordt aan jeugdigen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van jeugdhulp of die zonder behandeling een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving (gesloten en open). De hulp heeft als doel om jeugdigen met ernstige gedragsproblematiek te behandelen en perspectief te bieden op een toekomst waarin zij verantwoord mee kunnen doen in de maatschappij.

Verwervingstraject

In 2021 hebben de zeventien Noord-Holland Noordse gemeenteraden de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder’ vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt en vertaald naar een verwervingsstrategie met daarin een financieel kader. Daarna is een aanbestedingstraject gestart met als doel om per 4 februari 2023 een nieuw contract in te laten gaan. De aanbesteding is gedaan volgens de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015, die meer ruimte biedt tot dialoog en gezamenlijke ontwikkeling met de zorgaanbieder.

Na de beoordeling van de inschrijving zijn gemeenten een onderhandelingstraject ingegaan met de ingeschreven partij, te weten iHub/Horizon. iHub is de enige zorgaanbieder die zich op deze aanbesteding heeft ingeschreven. Het onderhandelingstraject kostte meer tijd dan verwacht om te komen tot afspraken voor de gewenste transformatie. Om de aanbesteding zorgvuldig af te ronden is op 4 februari 2023 het inkooptraject met een half jaar verlengd. In de tussentijd geldt een overbruggingscontract. Het nieuwe contract gaat in op 1 juli 2023.

Resultaat

De zorgvuldige gesprekken hebben geleid tot overeenstemming tussen de zorgaanbieder en de gemeenten in Noord-Holland Noord over de uitvoering van JeugdzorgPlus en de tegemoetkoming aan de kosten voor om- en afbouw van JeugdzorgPlus. Zowel inhoudelijk als financieel blijft de overeenkomst binnen de door de gemeenten vastgestelde kaders. Op 6 en 13 juni 2023 hebben 14 gemeenten, waaronder de gemeente Bergen besloten kennis te nemen van de gunning aan i-Hub en de kosten voor de om- en afbouw van JeugdzorgPlus te vergoeden. In de SED gemeenten wordt dit op 27 juni 2023 behandeld in de colleges. Dit betekent dat de 17 gemeenten van de regio Noord Holland Noord van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2030 een nieuw contract hebben met de jeugdzorgaanbieder IHub voor de uitvoering van JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord.

Het vervolg

Wij hebben besloten gemeente Alkmaar volmacht te geven om namens ons de overeenkomst met iHub te ondertekenen. Het voornemen is om u allen uit te nodigen voor een nog te plannen bijeenkomst bij de jeugdzorgaanbieder op de locatie Antonius. Met iHub wordt gewerkt aan de uitwerking van een implementatieplan. Jaarlijks zal het productenboek behorende bij de overeenkomst worden geëvalueerd. Eventuele ontwikkelingen die landelijk of binnen het Thuis voor Noordje spelen kunnen in deze evaluatie worden meegenomen. De overeenkomst met iHub heeft de mogelijkheid om wanneer dit nodig is te worden aangepast. De bestuurlijke trekkers die de regio’s vertegenwoordigen zijn aanspreekpunt voor de bestuurlijke vervolgacties. Wanneer besluitvorming in de colleges plaats heeft gevonden wordt u daarover door ons geïnformeerd.

Vergaderstukken tijdelijk digitaal openbaar

Op maandagmiddag 19 juni is gebleken dat via internet in ieder geval de vergaderstukken van de collegevergaderingen van 6, 12 en 20 juni 2023 via Gemeenteoplossingen openbaar in te zien waren. Ook voor mensen zonder account.

Zodra het datalek is ontdekt, is direct actie ondernomen om de vergaderingen weer besloten te maken en is melding gedaan bij de burgemeester, gemeentesecretaris, algemeen directeur, de functionaris gegevensbescherming en de CISO (Chief Information Security Officer). Ook is bij Gemeenteoplossingen nagevraagd hoe dit mogelijk was.  

Naast de vergaderingen van juni dit jaar bleek ook een tweetal vergaderingen uit 2022 en zelfs één uit 2019 op openbaar te staan. Al deze vergaderingen zijn nu besloten gemaakt en zijn daarmee niet meer toegankelijk voor derden.

We hebben melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en volgen alle protocollen en regels die hiervoor gelden.

Hoe groot het bereik is geweest en wie de stukken heeft ingezien, is niet duidelijk. Dat wordt momenteel onderzocht. We hebben hier niet eerder melding van ontvangen.

Ook wordt onderzocht wat de oorzaak is.

Openbare basisschool Lucebert en Openbare basisschool Van Reenen

Zoals u in de media heeft kunnen volgen, zet het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) de fusieplannen van de Openbare basisschool Van Reenen en Openbare basisschool Lucebert door. Ons college was al geruime tijd vertrouwelijk op de hoogte van het dilemma voor ISOB om tot fusie van hun twee vestigingen in Bergen te komen. In 2021 is al  (op basis van de toen beschikbare gegevens) onderzocht of een fusieschool van ISOB in het gebouw aan het Zakelijkje (Lucebert-locatie) kon worden ingepast. Dit mede in combinatie met het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om ook de GGD (jeugdgezondheidszorg) van Bergen in datzelfde gebouw onder te brengen.

Op basis van het onderzoek uit 2021 werd geoordeeld dat vanaf schooljaar 2024/2025 de Matthieu Wiegman school, de ISOB fusie basisschool, de GGD en de kinderopvang (Forte) samen in het gebouw Zakekijkje afdoende capaciteit zouden moeten hebben. Inmiddels is de situatie gewijzigd. De Matthieu Wiegman school heeft vanaf het komende schooljaar door toename van het aantal leerlingen behoefte aan één leslokaal extra. Voor zover nu kan worden ingeschat zal er, als wordt vastgehouden aan het faciliteren van de Matthieu Wiegman school, fusieschool ISOB, Forte én de GGD, in ieder geval in eerste instantie aanvullende ruimte moeten worden gecreëerd (1 of 2 noodlokalen). Hier komen wij in een later stadium bij u op terug.

Uitstel behandeling bezwaar tegen vergunning PWN

Op 24 februari 2023 heeft het college vergunning verleend voor de kap van bomen (16,2 ha naaldbos) in het duingebied bij Bergen aan Zee. Als reactie hierop zijn acht bezwaren binnengekomen, waarvan zes kennelijk niet-ontvankelijk. De bezwaren van de Fietsersbond en van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied bleken wel ontvankelijk. Op 5 juni stond de behandeling van de bezwaren gepland. Voorafgaand aan de zitting van de bezwaarcommissie hebben beide bezwaarden om uitstel verzocht, omdat deze aangaven niet tijdig over alle stukken te beschikken. Het college is na intern overleg akkoord gegaan met dit uitstel. De bezwaarcommissie plant een nieuwe datum voor een zitting.

Integraal Veiligheidsplan

Voor het vormgeven van het gemeentelijke veiligheidsbeleid wordt iedere vier jaar een Integraal Veiligheidsbeleidsplan (hierna: IVB) opgesteld. Voor de huidige beleidsperiode geldt dat deze met 1 jaar is verlengd voor de vier BUCH-gemeenten en dat voor de periode 2024-2027 een nieuw, vierjarig, IVB opgesteld moet worden.

Het IVB wordt vastgesteld door de gemeenteraad nadat burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de uitgangspunten van dit proces en de momenten waarop de inwoners van uw gemeente en de gemeenteraad worden meegenomen.

Bij het – proces tot – vaststellen van het IVB dient u met een aantal aspecten rekening te houden. Te weten:

A. Proces algemeen

B. Parallel lopende processen

C. Participatie inwoners, ondernemers en bedrijven

D. Rol gemeenteraad

E. Begroting 2024

Bovenstaande punten worden verwerkt in een schema welke u kunt vinden onder:

F. Schematische weergave proces

Uitwerking aspecten A t/m F

A. Proces Algemeen

Veiligheidsbeleid is integraal beleid en strekt zich uit over meerdere domeinen, zoals bijvoorbeeld handhaving, leefbaarheid, jeugdbeleid en verkeer. Het is daarom van belang onze interne en externe partners uit deze domeinen te betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe IVB.

Naast de interne partners zullen de volgende partners in mei en juni 2023 worden geraadpleegd:

 • Politie;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Veiligheidsregio: Zorg- en Veiligheidshuis en de brandweer;
 • Boa’s;
 • Omgevingsdienst;
 • Jongerenwerk;
 • Halt;
 • Externe beveiligers;
 • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC);
 • Sociale partners (Zaffier);
 • Buurtbemiddeling.

We betrekken deze partners om te komen tot een evaluatie van het vigerende IVB en een veiligheidsanalyse van de huidige situatie.

Bij de evaluatie en het opstellen van de veiligheidsanalyse wordt de inhoudelijke basis onder het veiligheidsbeleid gelegd. Voor elk veiligheidsthema binnen de veiligheidsvelden wordt geïnventariseerd (1) welke veiligheidsproblematiek zich voordoet, (2) hoe de huidige aanpak er uit ziet en (3) welke aanvullende acties/beleidsversterkingen wenselijk zijn. In vervolg daarop wordt per veiligheidsveld bepaald welke prioriteiten voor het nieuwe beleid plausibel zijn. Het resultaat wordt vastgelegd in de veiligheidsanalyserapportage.

Na de evaluatie en veiligheidsanalyse vindt in juni 2023 de prioritering plaats.

In deze stap wordt – voor zover nodig en wenselijk met de samenwerkingspartners – een eerste prioritering voor het nieuwe veiligheidsbeleid gemaakt. De veiligheidsanalyse vormt hiervoor de basis. Uitgangspunt is een maximum van drie à vier prioriteiten, om het prioritaire karakter te onderstrepen en vast te houden.

Hierna is het van belang om onder inwoners en bedrijven informatie te vergaren en gedachten uit te wisselen om tot draagvlak voor het beleid te komen (zie verder onder C). Dit zal na de zomer gebeuren.

Tot slot is het voor het gehele proces van belang dat de gemeenteraad wordt meegenomen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad immers het IVB vaststellen (zie verder onder D).

B. Parallelle processen: IMV, ondermijning en interne ontwikkelingen

Er wordt door de politie eenheidsbreed een Integraal MeerjarenVeiligheidsplan (IMV) opgesteld.

Naar verwachting is het IMV 2024-2027 medio juni 2023 voor 90% gereed. Deze conceptversie zal ter consultatie naar de gemeenteraden verstuurd worden. Vervolgens is er tot medio oktober gelegenheid tot het geven van zienswijzen. De conceptversie wordt besproken in de Algemene raadscommissie op 21 september 2023 en de raadsvergadering op 28 september 2023 met 12 en 19 oktober 2023 als alternatieve data.  Na het verwerken van uw reacties wordt het IMV 2024-2027 op 9 november 2023 ter vaststelling geagendeerd in het RBOP. Zie hiervoor bijgevoegde brief (bijlage 1).

In oktober 2023 is het oude IVB geëvalueerd, is er een veiligheidsanalyse gemaakt en is er voor het IVB reeds een eerste prioritering gemaakt. Tevens zijn inwoners gekend waardoor gedurende de zienswijzeprocedure van het IMV voldoende kennis aanwezig is om inzage te hebben in de – mogelijke – prioriteiten voor de gemeente.

De realisatie van het IVB zal in 2023 gelijktijdig oplopen met (de opstart van) het project Ondermijning en de uitvoering van de gemeentelijke maatwerkplannen. Dit is een proces dat reeds in gang is gezet en de prioriteiten als gesteld in het IVB verder niet hoeft te beïnvloeden.

Tevens vindt binnen de ambtelijke organisatie de doorontwikkeling van Team Openbare Orde en Veiligheid plaats. Dit zal heel 2023 in beslag nemen. Dit legt de nodige druk op de ambtelijke organisatie en biedt daardoor beperkte ruimte voor extra bestuurlijke wensen. Het zal – in beginsel – echter niet bovenstaande processen beïnvloeden.

C. Participatie inwoners en bedrijven

Het opstellen en de gevolgen van beleid is alleen effectief als er zowel intern als extern betrokkenheid is voor dit beleid. Om deze reden worden inwoners en bedrijven gevraagd om hun mening. Zij kunnen hun mening geven aan de hand van de prioritering die tot stand is gekomen na de evaluatie en de veiligheidsanalyse.

Voor Bergen geldt dat inwoners en bedrijven worden uitgenodigd op informatieavonden van 4, 11 en 20 september 2023.

D. Rol gemeenteraad

U wordt als raadslid uitgenodigd voor de informatieavonden op 4, 11 en 20 september 2023. U ontvangt nog bericht over de exacte invulling van deze avond.

E. Begroting 2024

Doordat het IVB in december 2023 wordt vastgesteld, is de integrale behandeling van de begroting 2024 al geweest. Financiële doorwerkingen uit het IVB voor het begrotingsjaar 2024 moeten daarna – mogelijk – nog aangepast worden.

WanneerProductBetrokkeneBesluiten, Bespreken of informerenData
mei/juni-2023Evaluatie / VeiligheidsanalyseOM, politie, BOA’s, Veilgheidsregio, sociale partners, etc.Bespreken 
 juliPrioriteringPortefeuillehouderBespreken/besluiten 
Zomervakantie: 22 juli tot 3 september    
4, 11 en 20 septemberInformatieavondenBewoners, bedrijven, raadBespreken4, 11 en 20 sep
1-23 oktoberOpstellen IVBAmbtelijk  
 Zienswijze IMVCommissieOordeelsvorming21 sep of 12 okt
  RaadBesluiten28-sep of 19-okt
 Vaststellen IVBCollegeBesluiten7 nov
  CommissieOordeelsvorming14 dec
  RaadBesluiten21 dec
F. Schematisch: IVB (van analyse naar besluitvorming)

Bijlage:

Hotel Nassau in beeld voor tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

In de gemeente Bergen, en zeker ook in Bergen aan Zee, worden sinds de Russische inval in Oekraïne een paar honderd vluchtelingen opgevangen. Zowel bij mensen thuis in de particuliere opvang, als op locaties door de gemeente geregeld, de gemeentelijke opvang. In deze brief informeren wij u over de mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in Hotel Nassau.

De particuliere opvang is helaas niet toereikend, zeker niet omdat we de komende tijd nog meer Oekraïense vluchtelingen verwachten. Daarnaast is de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen naar hun thuisland op korte termijn onwaarschijnlijk. Het college heeft maandag 12 juni besloten om met de eigenaren van Hotel Nassau in Bergen aan Zee een intentieovereenkomst te sluiten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In de intentieovereenkomst wordt opgenomen dat de gemeente en eigenaar van Hotel Nassau op korte termijn onderzoeken op welke manier opvang van Oekraïense vluchtelingen kan worden vormgegeven. Het streven is dat de opvanglocatie aan het einde van het jaar in gebruik wordt genomen. Het gaat om 90 opvangplekken.

Taakstelling

Gemeente Bergen heeft op dit moment de opdracht om minimaal 143 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Gezien de enorme druk op de woningmarkt is het streven om dit zo weinig mogelijk op het reguliere woningaanbod te laten drukken. Hotel Nassau wordt de komende jaren nog niet verbouwd. Daarom is deze locatie zeer geschikt om een groot aantal Oekraïense vluchtelingen op te vangen voor een periode van drie jaar. Er bestaat hierbij een optie tot verlenging met twee jaar. Met enige aanpassingen is het gebouw geschikt voor de opvang van Oekraïners. De aanpassingen worden dan, net als de overige kosten, vergoed door het Rijk. De bijbehorende begrotingswijziging wordt aan u voorgelegd.

Informatiebijeenkomst

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de mogelijkheid te geven vragen te stellen over de mogelijke opvanglocatie bij Hotel Nassau, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op dinsdag 4 juli. Bewoners ontvangen hier deze week een uitnodiging voor.

Hotel Nieuw Nassau

Er is een plan voor deze locatie om ter plaatse een nieuw hotel te realiseren. Het plan Hotel Nieuw Nassau voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen. Op 8 maart oordeelde de Raad van State dat de vergunningsprocedure niet goed was doorlopen. In een vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat het college concludeert dat de procedure voor Hotel Nieuw Nassau moet worden vervolgd met het opnieuw nemen van een besluit op de aanvraag vergunning afwijking bestemmingsplan. De nieuwe procedure zal enige tijd in beslagnemen.

Tot het moment dat de eigenaar tot realisatie van dit hotel over kan gaan wil hij het hotel beschikbaar stellen voor de opvang van ontheemde Oekraïners voor maximaal 3 jaar, met een optie tot verlenging van nog eens 2 jaar. Op dit moment bevindt zich een andere huurder in Hotel Nassau. In overleg met de eigenaar verlaat deze huurder het hotel eerder om ruimte te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Klein Zwitserland

Aanvankelijk was Klein Zwitserland in Schoorl in beeld als mogelijke gemeentelijke opvanglocatie. Omdat Hotel Nassau in beeld kwam als zeer geschikte locatie en we er met de prijsonderhandeling niet uitkwamen met Klein Zwitserland, is ervoor gekozen om in te zetten op Hotel Nassau als gemeentelijke opvanglocatie en met Klein Zwitserland vooralsnog geen zaken te doen. Dit is ook meegedeeld aan de eigenaar.

Regionale woningprogrammering maart 2023

Bijgaand treft u de nieuwe regionale woningprogrammering en de brief van de portefeuillehouders Wonen van Regio Alkmaar waarin de Woningprogrammering naar realisatiecapaciteit Regio Alkmaar van maart 2023 wordt toegelicht.

De gegevens op www.plancapaciteit.nl vormen de basis voor de regionale woningprogrammering. Twee keer per jaar (maart en oktober) wordt er een nieuwe (regionale) programmering naar realisatiecapaciteit opgesteld. Deze programmering wordt regionaal afgestemd in het Focusoverleg wonen en komt vervolgens via ons college naar de gemeenteraad.

De woningprogrammering van de gemeente Bergen kunt u vinden op de website www.plancapaciteit.nl. Hierin worden alle woningbouwplannen vanaf 12 woningen opgenomen. De gegevens zijn recent bijgewerkt en zijn openbaar. Plannen die nog in het begin stadium verkeren zijn niet zichtbaar in de monitor. Zodra er genoeg informatie is om het plan op te voeren en omwonenden op de hoogte zijn wordt het plan op Plancapaciteit weergegeven.

Nr. plancapaciteitnaamTotaal aantal woningen
36BSV complex152
41Oosterkimschool16
2Jamarco26
17Harmonielocatie20
24Dorpsplein29
37Dorpshart Schoorl120
23Watertoren34
48Sint Adelbert150
4St. Adelbertuskerk55
13Project Delversduin162
44Ecodorp25
11Elzenhoeve42
43Elkshove11
5T&O locatie20
3Visweg 1717
25Bedrijfsverplaatsing Min17
6Petrusschool20
33Bedrijfsverplaatsing Tambach5
22Rabobanklocatie Schoorl22
1Laanweg 55 – 5712
totaal955

Bijlage:

Beleidsrapportage 2023

In de bijlage is de eerste beleidsrapportage gevoegd. Deze is op 12 juni door ons college vastgesteld. In de eerste beleidsrapportage voor 2023 wordt aangegeven welke werkzaamheden in het eerste kwartaal zijn verricht. De rapportage is onderdeel van de P&C-cyclus.