Integraal Veiligheidsplan

Voor het vormgeven van het gemeentelijke veiligheidsbeleid wordt iedere vier jaar een Integraal Veiligheidsbeleidsplan (hierna: IVB) opgesteld. Voor de huidige beleidsperiode geldt dat deze met 1 jaar is verlengd voor de vier BUCH-gemeenten en dat voor de periode 2024-2027 een nieuw, vierjarig, IVB opgesteld moet worden.

Het IVB wordt vastgesteld door de gemeenteraad nadat burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de uitgangspunten van dit proces en de momenten waarop de inwoners van uw gemeente en de gemeenteraad worden meegenomen.

Bij het – proces tot – vaststellen van het IVB dient u met een aantal aspecten rekening te houden. Te weten:

A. Proces algemeen

B. Parallel lopende processen

C. Participatie inwoners, ondernemers en bedrijven

D. Rol gemeenteraad

E. Begroting 2024

Bovenstaande punten worden verwerkt in een schema welke u kunt vinden onder:

F. Schematische weergave proces

Uitwerking aspecten A t/m F

A. Proces Algemeen

Veiligheidsbeleid is integraal beleid en strekt zich uit over meerdere domeinen, zoals bijvoorbeeld handhaving, leefbaarheid, jeugdbeleid en verkeer. Het is daarom van belang onze interne en externe partners uit deze domeinen te betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe IVB.

Naast de interne partners zullen de volgende partners in mei en juni 2023 worden geraadpleegd:

 • Politie;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Veiligheidsregio: Zorg- en Veiligheidshuis en de brandweer;
 • Boa’s;
 • Omgevingsdienst;
 • Jongerenwerk;
 • Halt;
 • Externe beveiligers;
 • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC);
 • Sociale partners (Zaffier);
 • Buurtbemiddeling.

We betrekken deze partners om te komen tot een evaluatie van het vigerende IVB en een veiligheidsanalyse van de huidige situatie.

Bij de evaluatie en het opstellen van de veiligheidsanalyse wordt de inhoudelijke basis onder het veiligheidsbeleid gelegd. Voor elk veiligheidsthema binnen de veiligheidsvelden wordt geïnventariseerd (1) welke veiligheidsproblematiek zich voordoet, (2) hoe de huidige aanpak er uit ziet en (3) welke aanvullende acties/beleidsversterkingen wenselijk zijn. In vervolg daarop wordt per veiligheidsveld bepaald welke prioriteiten voor het nieuwe beleid plausibel zijn. Het resultaat wordt vastgelegd in de veiligheidsanalyserapportage.

Na de evaluatie en veiligheidsanalyse vindt in juni 2023 de prioritering plaats.

In deze stap wordt – voor zover nodig en wenselijk met de samenwerkingspartners – een eerste prioritering voor het nieuwe veiligheidsbeleid gemaakt. De veiligheidsanalyse vormt hiervoor de basis. Uitgangspunt is een maximum van drie à vier prioriteiten, om het prioritaire karakter te onderstrepen en vast te houden.

Hierna is het van belang om onder inwoners en bedrijven informatie te vergaren en gedachten uit te wisselen om tot draagvlak voor het beleid te komen (zie verder onder C). Dit zal na de zomer gebeuren.

Tot slot is het voor het gehele proces van belang dat de gemeenteraad wordt meegenomen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad immers het IVB vaststellen (zie verder onder D).

B. Parallelle processen: IMV, ondermijning en interne ontwikkelingen

Er wordt door de politie eenheidsbreed een Integraal MeerjarenVeiligheidsplan (IMV) opgesteld.

Naar verwachting is het IMV 2024-2027 medio juni 2023 voor 90% gereed. Deze conceptversie zal ter consultatie naar de gemeenteraden verstuurd worden. Vervolgens is er tot medio oktober gelegenheid tot het geven van zienswijzen. De conceptversie wordt besproken in de Algemene raadscommissie op 21 september 2023 en de raadsvergadering op 28 september 2023 met 12 en 19 oktober 2023 als alternatieve data.  Na het verwerken van uw reacties wordt het IMV 2024-2027 op 9 november 2023 ter vaststelling geagendeerd in het RBOP. Zie hiervoor bijgevoegde brief (bijlage 1).

In oktober 2023 is het oude IVB geëvalueerd, is er een veiligheidsanalyse gemaakt en is er voor het IVB reeds een eerste prioritering gemaakt. Tevens zijn inwoners gekend waardoor gedurende de zienswijzeprocedure van het IMV voldoende kennis aanwezig is om inzage te hebben in de – mogelijke – prioriteiten voor de gemeente.

De realisatie van het IVB zal in 2023 gelijktijdig oplopen met (de opstart van) het project Ondermijning en de uitvoering van de gemeentelijke maatwerkplannen. Dit is een proces dat reeds in gang is gezet en de prioriteiten als gesteld in het IVB verder niet hoeft te beïnvloeden.

Tevens vindt binnen de ambtelijke organisatie de doorontwikkeling van Team Openbare Orde en Veiligheid plaats. Dit zal heel 2023 in beslag nemen. Dit legt de nodige druk op de ambtelijke organisatie en biedt daardoor beperkte ruimte voor extra bestuurlijke wensen. Het zal – in beginsel – echter niet bovenstaande processen beïnvloeden.

C. Participatie inwoners en bedrijven

Het opstellen en de gevolgen van beleid is alleen effectief als er zowel intern als extern betrokkenheid is voor dit beleid. Om deze reden worden inwoners en bedrijven gevraagd om hun mening. Zij kunnen hun mening geven aan de hand van de prioritering die tot stand is gekomen na de evaluatie en de veiligheidsanalyse.

Voor Bergen geldt dat inwoners en bedrijven worden uitgenodigd op informatieavonden van 4, 11 en 20 september 2023.

D. Rol gemeenteraad

U wordt als raadslid uitgenodigd voor de informatieavonden op 4, 11 en 20 september 2023. U ontvangt nog bericht over de exacte invulling van deze avond.

E. Begroting 2024

Doordat het IVB in december 2023 wordt vastgesteld, is de integrale behandeling van de begroting 2024 al geweest. Financiële doorwerkingen uit het IVB voor het begrotingsjaar 2024 moeten daarna – mogelijk – nog aangepast worden.

WanneerProductBetrokkeneBesluiten, Bespreken of informerenData
mei/juni-2023Evaluatie / VeiligheidsanalyseOM, politie, BOA’s, Veilgheidsregio, sociale partners, etc.Bespreken 
 juliPrioriteringPortefeuillehouderBespreken/besluiten 
Zomervakantie: 22 juli tot 3 september    
4, 11 en 20 septemberInformatieavondenBewoners, bedrijven, raadBespreken4, 11 en 20 sep
1-23 oktoberOpstellen IVBAmbtelijk  
 Zienswijze IMVCommissieOordeelsvorming21 sep of 12 okt
  RaadBesluiten28-sep of 19-okt
 Vaststellen IVBCollegeBesluiten7 nov
  CommissieOordeelsvorming14 dec
  RaadBesluiten21 dec
F. Schematisch: IVB (van analyse naar besluitvorming)

Bijlage:

Comments are closed.