Contractering JeugdzorgPlus NHN 2023-2030

Ons college heeft op 6 juni 2023 het inkooptraject JeugdZorgPlus afgerond door kennis te nemen van de gunning aan zorgaanbieder i-Hub voor de uitvoering van JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord vanaf 1 juli 2023 en door in te stemmen met de aan de inkoopafspraken verbonden afspraken over de vergoeding van de kosten die voortkomen uit de om- en afbouw van JeugdzorgPlus.

Aanleiding en inleiding

Gemeenten hebben een wettelijke taak om gesloten jeugdhulp, oftewel JeugdzorgPlus, aan te bieden. JeugdzorgPlus is een vorm van hulp die geboden wordt aan jeugdigen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van jeugdhulp of die zonder behandeling een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving (gesloten en open). De hulp heeft als doel om jeugdigen met ernstige gedragsproblematiek te behandelen en perspectief te bieden op een toekomst waarin zij verantwoord mee kunnen doen in de maatschappij.

Verwervingstraject

In 2021 hebben de zeventien Noord-Holland Noordse gemeenteraden de ‘Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder’ vastgesteld. Deze visie is uitgewerkt en vertaald naar een verwervingsstrategie met daarin een financieel kader. Daarna is een aanbestedingstraject gestart met als doel om per 4 februari 2023 een nieuw contract in te laten gaan. De aanbesteding is gedaan volgens de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015, die meer ruimte biedt tot dialoog en gezamenlijke ontwikkeling met de zorgaanbieder.

Na de beoordeling van de inschrijving zijn gemeenten een onderhandelingstraject ingegaan met de ingeschreven partij, te weten iHub/Horizon. iHub is de enige zorgaanbieder die zich op deze aanbesteding heeft ingeschreven. Het onderhandelingstraject kostte meer tijd dan verwacht om te komen tot afspraken voor de gewenste transformatie. Om de aanbesteding zorgvuldig af te ronden is op 4 februari 2023 het inkooptraject met een half jaar verlengd. In de tussentijd geldt een overbruggingscontract. Het nieuwe contract gaat in op 1 juli 2023.

Resultaat

De zorgvuldige gesprekken hebben geleid tot overeenstemming tussen de zorgaanbieder en de gemeenten in Noord-Holland Noord over de uitvoering van JeugdzorgPlus en de tegemoetkoming aan de kosten voor om- en afbouw van JeugdzorgPlus. Zowel inhoudelijk als financieel blijft de overeenkomst binnen de door de gemeenten vastgestelde kaders. Op 6 en 13 juni 2023 hebben 14 gemeenten, waaronder de gemeente Bergen besloten kennis te nemen van de gunning aan i-Hub en de kosten voor de om- en afbouw van JeugdzorgPlus te vergoeden. In de SED gemeenten wordt dit op 27 juni 2023 behandeld in de colleges. Dit betekent dat de 17 gemeenten van de regio Noord Holland Noord van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2030 een nieuw contract hebben met de jeugdzorgaanbieder IHub voor de uitvoering van JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord.

Het vervolg

Wij hebben besloten gemeente Alkmaar volmacht te geven om namens ons de overeenkomst met iHub te ondertekenen. Het voornemen is om u allen uit te nodigen voor een nog te plannen bijeenkomst bij de jeugdzorgaanbieder op de locatie Antonius. Met iHub wordt gewerkt aan de uitwerking van een implementatieplan. Jaarlijks zal het productenboek behorende bij de overeenkomst worden geëvalueerd. Eventuele ontwikkelingen die landelijk of binnen het Thuis voor Noordje spelen kunnen in deze evaluatie worden meegenomen. De overeenkomst met iHub heeft de mogelijkheid om wanneer dit nodig is te worden aangepast. De bestuurlijke trekkers die de regio’s vertegenwoordigen zijn aanspreekpunt voor de bestuurlijke vervolgacties. Wanneer besluitvorming in de colleges plaats heeft gevonden wordt u daarover door ons geïnformeerd.

Comments are closed.