Woondeal 2.0 NHN

Bijgaand treft u ter kennisname de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord. De Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord wordt op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voorbereid. De nieuwe Woondeal 2.0 heeft een meer kwalitatief karakter (o.a. prijsklassen en doelgroepen) dan onze Woondeal NHN uit 2020 en raakt hiermee de bevoegdheid van gemeenten.

Het college heeft op 7 februari 2023 het voornemen uitgesproken om de Woondeal 2.0 te ondertekenen. Dit afhankelijk van een korte consultatie met uw presidium. Deze was op 16 februari 2023.

In deze raadsinformatiebrief geven wij een korte toelichting op de Woondeal 2.0.

Er wordt met de woondeal 2.0 een stap gezet richting een grotere regierol voor de provincie Noord-Holland. De Woondeal gaat ook over onderwerpen waar het primaat bij de gemeenteraad ligt: kwalitatieve sturing op de woningmarkt (o.a. prijsklassen en doelgroepen). Echter de genoemde beleidsonderwerpen en de doelstellingen sluiten in zijn geheel aan op onze eigen beleid.

Inhoud Woondeal

Als onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is de regio Noord-Holland Noord (NHN) gevraagd te werken aan een nieuwe Woondeal. Hierin worden de woningbouwafspraken geconcretiseerd die eerder in het najaar van 2022 zijn gemaakt tussen de provincie en het Rijk. Het Addendum op de Woondeal NHN van oktober 2022 is voor de regio NHN de basis om te komen tot afspraken met het Rijk in de nieuwe Woondeal.

Met deze Woondeal worden de krachten van de verschillende overheidslagen gebundeld met als doel om in samenwerking met marktpartijen en corporaties de realisatie van voldoende (betaalbare) woningbouw in de regio. Hiertoe leggen het Rijk, de provincies en de gemeenten hun wederzijdse verantwoordelijkheden en inspanningen vast en erkennen zij wederzijds de in deze Woondeal opgenomen kwantitatieve en kwalitatieve opgaven en de randvoorwaarden die moeten worden ingevuld om deze afspraken tot realisatie te kunnen brengen. Hierbij hanteren we het motto: ‘We dagen elkaar uit tot het uiterste maar houden elkaar niet aan het onhaalbare’. De bouw van woningen hangt samen met tal van andere ruimtelijke en volkshuisvestelijke opgaven, waaronder het borgen van de betaalbaarheid van opgeleverde nieuwbouw en de bestaande voorraad. Via de Woondealtafel kunnen knelpunten binnen deze opgaven vanuit rijk en regio geagendeerd worden, om gezamenlijk het gesprek te voeren en naar oplossingen te zoeken.

In de Woondeal NHN 2.0 ligt de focus op de woningbouwopgave, maar is waar nodig met het oog op de woningbouwdoelen de verbinding gelegd met de bredere opgaven zoals mobiliteit. Het gaat niet alleen om het bouwen van woningen, maar om via woningbouw de samenleving te versterken, rekening houdend met opgaven zoals klimaat, klimaatadaptatie en circulariteit, werkgelegenheid, bereikbaarheid, energie, natuurinclusiviteit, voorzieningen, et cetera. Realisatie van de woningbouwopgave is alleen mogelijk indien de woningen goed bereikbaar zijn, de economie en werkgelegenheid een grote impuls krijgen, aanvullende voorzieningen gerealiseerd worden en alle aspecten van brede welvaart worden meegenomen.

In deze Woondeal geven de regiogemeenten, provincie en het Rijk aan welke inzet zij zullen plegen. Tegelijkertijd zijn verschillende zaken randvoorwaardelijk om onze doelen te bereiken.Zonder invulling van deze kritische succesfactoren zijn de doelen uit de Woondeal niet haalbaar. Denk onder andere aan het creëren van stikstofruimte of investeringen in de regionale bereikbaarheid. Alle ondertekenende partijen spreken naar elkaar uit dat deze kritische succesfactoren niet van vandaag op morgen ingevuld kunnen worden als gevolg van de complexiteit van achterliggende vraagstukken. Wel dat de versnelling van de woningbouwopgave gebaat is bij vlotte agendering en aandacht. Dat geld zowel voor het Rijk, de provincie als de regiogemeenten.

In deze Woondeal hebben de partijen zich, samen met de bouwpartners gefocust op verdieping aanbrengen op enkele cruciale punten. Dit zit met name in het onderwerp betaalbaarheid. Doelstelling vanuit het Rijk ishet streven van het aandeel 30% sociale huur in de totale voorraad en op 65% betaalbaar (inclusief sociale huur) in het nieuwbouwbouwprogramma. Om dit mogelijk te maken zijn de randvoorwaarden waaronder dit kan in de woondeal beschreven. Uitgangspunt is dat bestaande overeenkomsten niet worden opengebroken. Hiermee kan het langer duren om de streefwaarden te behalen.

Bijlage:

Comments are closed.