Voortgang knip Molenweidtje

Op 1 september 2022 wordt De Beeck geopend voor het publiek. Dit heeft tot gevolg dat er weer verkeer van bezoekers van het zwembad, de sporthal en andere voorzieningen naar de Beeck zullen gaan. Voor wat betreft het autoverkeer is hierover afgesproken dat dit verkeer via de Churchilllaan wordt ontsloten. De concrete plannen hiervoor zijn zo goed als afgerond, waarbij er sprake is van een tijdelijke situatie. Zolang de milieustraat nog op de locatie aan het Molenweidtje aanwezig is, zal het autoverkeer naar deze bestemming via de Kerkedijk moeten gaan. Zodra de milieustraat wordt verplaatst kan worden overgegaan tot de eindsituatie.

De raad heeft in haar vergadering van 22 oktober 2020 besloten dat er bij de planvorming voor het project Bergen-Oost (thans ‘Oudburgerpolder’) rekening moet worden gehouden met een knip op het Molenweidtje, dusdanig dat de Churchilllaan fungeert als aan- en afvoerroute voor het autoverkeer richting de diverse bestemmingen, waaronder De Beeck. Voor de eindsituatie wordt dit dan ook aangehouden.

Bij de verdere uitwerking blijkt dat de voorgestane ontsluiting voor het autoverkeer nog niet helemaal mogelijk is, zolang de beoogde verplaatsing van de milieustraat aan het Molenweidtje nog niet heeft plaatsgevonden. Deze milieustraat moet voor autoverkeer vanaf de Kerkedijk bereikbaar blijven vanwege de opstelruimte die nodig is voor het breng- en haalverkeer. Vooral op de vrijdagmiddag en de zaterdag staan er lange rijen op de het Molenweidtje.

Dat laatste maakt het noodzakelijk om een tijdelijke situatie te creëren waarbij auto’s naar de milieustraat, via de Kerkedijk naar het Molenweidtje kan rijden. Het overige autoverkeer met een bestemming aan het Molenweidtje wordt via de Churchilllaan ontsloten. Daarvoor wordt een knip aangebracht die tussen de ingang en de uitgang van de milieustraat komt te liggen.

Bij deze uitwerking lopen wij tegen een aantal praktische zaken op dat een pragmatische oplossing noodzakelijk maakt. Zo is er geen veilige keerpunt te vinden voor de scholieren bus en de zogenaamde zoutwagen naar de Beeck. Deze zoutwagen is een kleine vrachtwagen dat zich aan de zuidzijde van de Beeck, dus tussen de knip en de Kerkedijk, moet opstellen. In beide gevallen gaat het over een beperkt aantal bewegingen. Er is daarom voor gekozen dat deze voertuigen ook via de Kerkedijk naar het Molenweidtje mogen rijden, waarna ze via de Churchilllaan verder moeten. Verder is er nog autoverkeer dat naar de gemeentewerf moet, dus tussen de knip en de Kerkedijk. Op dit moment wordt nog bestudeert hoe dit verkeer kan worden afgewikkeld.

Het streven is om de knip te hebben gerealiseerd op het moment dat De Beeck voor het publiek weer toegankelijk is, dus per 1 september a.s. Een en ander is onder andere nog afhankelijk van levertijden van materialen.

Comments are closed.