Stand van zaken project voetbal fusie Egmonden

Zoals inmiddels bekend heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) op 24 augustus 2022 het vaststellingsbesluit van de raad dat ziet op de bestemmingsplannen “Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties”

vernietigd. De uitspraak van de Raad van State is aan uw raad op 13 oktober 2022 toegezonden.

Aan het vernietigen van het vaststellingsbesluit door de Raad van State liggen meerdere gronden ten grondslag. In de uitspraak van de Raad van State zijn de navolgende gronden gegrond verklaard:

 • Onvoldoende motivatie dat de hoeveelheid bollengrond volledig is
 • Onvoldoende waarborgen ter bescherming van de volksgezondheid ten gevolge van de spuitzones ter plaatse van het tenniscomplex en nieuwe beoogde voetbalcomplex
 • Onvolledige belangenafweging tussen het gebruik van het transferium en de belangen van de omwonenden
 • Geconstateerde gebreken bij de stikstofberekeningen en bijbehorende notities
 • Onduidelijkheid in artikel 4.1. en 4.3 van de planregels

Voorgaande punten hebben geleid tot vernietiging van het vaststellingsbesluit van uw raad.

Hierdoor kan het project om het voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg niet worden gerealiseerd, aangezien het project planologisch niet uitgevoerd kan worden. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998 blijft hiermee van toepassing voor de locatie en blijft de bestemming agrarisch.

Fusieproces

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft op 14 september 2022 een gesprek plaatsgevonden met de besturen van de drie voetbalclubs, te weten vv Egmondia, vv Zeevogels en sv St. Adelbert. In dit gesprek hebben de besturen van de voetbalclubs aangegeven teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de Raad van State. Voorts hebben de besturen van de clubs aangegeven dat zij niet meer verder willen gaan met een nieuw sportcomplex aan de Egmonderstraatweg. Het proces om te komen tot een nieuw voetbalcomplex op deze locatie loopt immers al vele jaren en heeft tot tweemaal toe tot een vernietiging bij de Raad van State geleid.

Tijdens het gesprek hebben de voetbalclubs wel de wens uitgesproken om door te gaan met de fusie. Het voornemen van de drie besturen om te fuseren is vervolgens op 10 oktober 2022 aan de leden van de drie clubs voorgelegd. De leden van de clubs hebben met grote meerderheid ingestemd met de fusie.

De leden hebben ingestemd met navolgende:

De fusie wordt voortgezet en op korte termijn ook daadwerkelijk gerealiseerd.

 • Dit betekent dat de bestaande verenigingen na akkoord van de leden juridisch opgaan in de nieuw op te richten v.v. Egmond, met een eigen fusiebestuur.
 • Dit resulteert in een nieuwe formele fusievereniging, met nieuwe statuten, vast te stellen door een notaris.
 • Dit leidt er uiteindelijk toe dat, naast de 28 jeugdteams die al onder de naam v.v. Egmond in competitieverband voetballen, ook de seniorenteams, de damesteams en eventueel overige nog buiten de ingezette fusie gebleven teams, zo snel mogelijk onderdeel van de fusie worden. Teamindelingen worden te zijner tijd in gezamenlijkheid bepaald.
 • Besloten is de eerder gekozen locatie Egmonderstraatweg noodgedwongen los te laten. Het plan is helaas toch te complex gebleken en realisering ervan gaat, los van de kosten en energie die nog moet worden geïnvesteerd, te lang duren
 • Het besluit over de (uiteindelijke) locatie, en het nieuwe complex van de nieuwe voetbalvereniging wordt, in verband met de benodigde financiering, in handen van de gemeenteraad gelegd. Het nieuwe complex komt op één van de huidige voetballocaties, er zijn geen andere realistische locaties.

De clubs hebben met instemming van de leden aangegeven de locatie aan de Egmonderstraatweg los te laten. De clubs hebben expliciet aangegeven dat de nieuwe club v.v. Egmond op één van de bestaande drie locaties wordt gevestigd. Met betrekking tot het proces om te komen tot een keuze voor een nieuwe locatie is aan de leden bij ledenraadpleging van 10 oktober 2022 het navolgende aangegeven:

 • Van iedere locatie wordt door de gemeente een quickscan gemaakt. Iedere vereniging levert de positieve en/of negatieve punten of een beoogd plan op hoofdlijnen per huidige locatie aan.
 • Het plan wordt voorgelegd aan het college
 • Het college bepaalt op grond van de quickscan en de praktische haalbaarheid een voorkeurslocatie en vraagt de gemeenteraad (‘de raad’) daarmee in te stemmen
 • De raad stemt voor de voorkeurslocatie of geeft het college de opdracht om zaken nader uit te werken voor één of meerdere locaties
 • Planning: inleveren quickscans uiterlijk eind dit jaar, bindend besluit van de gemeenteraad in/vanaf 2023, eerste kwartaal

In vervolg op de ledenraadpleging zijn twee processen opgestart. Allereerst wordt door de clubs gewerkt aan de formele en juridische oprichting van de nieuwe vereniging v.v. Egmond, alsmede ook het formeren van een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur wordt aanspreekpunt voor de gemeente voor de locatiekeuze.

Ten tweede wordt gewerkt aan het programma van eisen. Aan de clubs is gevraagd programma van eisen op te stellen voor een nieuwe locatie en welke faciliteiten de vereniging nodig heeft om te kunnen voetballen.

Onderdeel van het programma van eisen zijn onder andere:

 • Veldbehoefteberekening op basis van het aantal leden en spelende teams
 • Omvang van de kantine en keuken
 • Omvang van facilitaire ruimte ((jeugd)bestuurs- en vergaderruimte e.d.)
 • (Minimum) aantal kleedkamers
 • Overige benodigde ruimten (ballenhok, kledingruimte, massageruimte)
 • Auto, fiets- en scooter parkeren
 • Mogelijke tribune
 • Overige faciliteiten (speeltuintje, trapveldje, afvalafvoer)

Het programma van eisen wordt vervolgens getoetst aan de bestaande drie locaties. Hierbij brengen wij in beeld wat passend is, tegen welke knelpunten wij aanlopen en welke oplossingen er mogelijk zijn voor de knelpunten. De quickscan wordt uitgevoerd op drie hoofdonderwerpen:

 • Ruimtelijk
 • Juridisch
 • Financieel

Ruimtelijk

Hierbij onderzoeken wij of het programma van eisen fysiek past op de betreffende locaties. Het ruimtebeslag bestaat uit het aantal velden, oppervlakte voor bebouwing (zoals kantine en tribune) en parkeerplaatsen (auto, fiets en scooters).

Juridisch

Hierbij bekijken wij of het programma van eisen juridisch past. Hierbij onderzoeken wij de privaatrechtelijke kant zoals de eigendomssituatie, mogelijk te vestigen rechten voor gebouwen, bestaande huurovereenkomsten en dergelijke. Ook voeren wij een publiekrechtelijke toets uit wat betreft het bestemmingsplan en eventuele planologische haalbaarheid.

Financieel

Hierbij kijken wij naar de financiële gevolgen van het inpassen van het programma van eisen op de betreffende locatie. Welke investeringen zijn nodig om een locatie geschikt te maken en welke gevolgen heeft dit voor de exploitatielasten van het sportpark.

Bij de quickscan maken wij ook een stakeholderanalyse, waarmee wij de belangen en betrokkenheid van de verschillende betrokken partijen in beeld brengen. Hierbij valt te denken aan provincie, PWN en omwonenden. Nadat een locatiekeuze is gemaakt, worden de stakeholders betrokken bij de verdere uitwerking van het project.

De uitkomsten van de quickscan worden aan uw raad voorgelegd. Aan de hand van de uitkomsten van de quickscan kan een locatiekeuze worden gemaakt of indien nadere verdieping en aanvullende informatie nodig is voor uw raad, wordt nader onderzoek uitgevoerd.

Locatie Egmonderstraatweg

Bij besluit van uw raad de dato 17 december 2017 (kenmerk BB17.00501) is de locatie aan de Egmonderstraatweg aangekocht ten behoeve van de aanleg van het nieuwe voetbalcomplex. De locatie aan de Egmonderstraatweg is juridisch overgedragen aan de gemeente en hiermee is de gemeente eigenaar worden van de locatie. De locatie wordt momenteel verhuurd en de gronden worden verpacht. Door de uitspraak van de Raad van State en het besluit van de voetbalclubs is deze locatie niet benodigd voor het beoogde doel.

De komende periode onderzoeken wij als college wat wij willen doen met deze locatie. Gelijktijdig met de uitkomsten van de quickscan vragen wij uw raad een beslissing te nemen over de locatie Egmonderstraatweg.

Planning

Het proces voor de oprichting van de nieuwe vereniging is gestart, alsmede het formeren van een nieuw bestuur. Het programma van eisen wordt eveneens opgesteld. Wij verwachten dit eind december 2022 af te ronden.

Nadat het programma van eisen volledig is, kan gestart worden met de quickscan. Met de quickscan kan in januari 2023 worden gestart en naar verwachting wordt de quickscan eind eerste kwartaal van 2023 afgerond. Wij informeren uw raad naar verwachting begin tweede kwartaal over de uitkomsten van de quickscan en vragen uw raad dan een beslissing te nemen over de locatiekeuze. Ook vragen wij u dan een besluit te nemen over de locatie Egmonderstraatweg.

Comments are closed.