Plan van aanpak: ‘Versnellen realisatie energie infrastructuur Noord-Holland’

U ontvangt hierbij via de link ter kennisname het plan van aanpak ‘versnellen realisatie energie-infrastructuur’. Ons college heeft deze op 22 november jl. vastgesteld.

Het elektriciteitsnetwerk heeft op vele plekken in de provincie zijn maximale transportcapaciteit bereikt. Dit heeft grote effecten op de samenleving. Zo wordt de economische groei geremd doordat nieuwe bedrijven zich niet kunnen vestigen en bestaande bedrijven niet kunnen uitbreiden of verduurzamen. Woningbouwplannen kunnen geremd worden en de energietransitie wordt vertraagd doordat nieuwe zonne- en windenergie in grote delen van Noord-Holland niet aangesloten kan worden. De opgave raakt meerdere portefeuilles en organisaties’.

De provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en TenneT, waterschappen en gemeenten werken samen in de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland (Taskforce NH) om zo snel mogelijk het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. De taskforce richt zich, naast noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, op de toekomstige opgave en de wisselwerking met de energievoorziening hierin en het op korte termijn inzetten van oplossingen die de huidige netcapaciteit beter benutten. Er zijn op zeer korte termijn oplossingen nodig in verband met de huidige netcongestie. De opgave voor de energie-infrastructuur is breder, het is ook belangrijk om vooruit te kijken naar de toekomstige opgave en te kijken naar het slimmer benutten van het elektriciteitsnet. Daarom wordt vanuit de Taskforce Noord-Holland aan drie sporen gewerkt:

  • Versnellen van realiseren van energie-infrastructuur
    • Het oplossen van de huidige congestie op de netinfrastructuur van Liander
  • Integraal programmeren van het energiesysteem van de toekomst
    • Vooruit kijken naar ontwikkelen om netcongestie te voorkomen
  • Slimme energie-oplossingen
    • Zoals bijvoorbeeld de inpassing van accu-systemen bij de opwekking van duurzame energie

Lokale opgave

In het kader van versnellen van realisatie wordt met Liander samengewerkt om te komen tot een eenduidig aanpak in de regio Alkmaar. De urgentie van versnellen van realisatie van netinfrastructuur geldt voornamelijk voor de gemeente Alkmaar. Daar worden stations van Liander uitgebreid, zodat er capaciteit vrijkomt in de gemeente Bergen. De gemeente Bergen is daarom doorlopend ambtelijk (via werkgroepen) en bestuurlijk (via het bestuurlijk overleg energie infrastructuur) in gesprek met de gemeente Alkmaar, de provincie Noord-Holland, Liander en TenneT om er voor te zorgen dat de belangen van de gemeente geborgd worden. Tegelijkertijd wordt het verloop van de netcongestie, en de eventuele verspreiding ervan naar andere gebieden in de gemeente Bergen, gemonitord.

Versnellen van realiseren van energie-infrastructuur – Plan van aanpak

Het doel van dit plan van aanpak is om bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet zo snel mogelijk op te lossen door het sneller realiseren van de belangrijkste uitbreidingen van energie-infrastructuur. Dit is een gezamenlijke opgave van netbeheerders, provincie en gemeenten. Het plan van aanpak is geen blauwdruk, maar een actieve start voor effectieve samenwerking.

Scope

Het plan van aanpak is voor alle gemeenten in Noord-Holland. Buiten de scope vallen de projecten in Amsterdam, hiervoor is een eigen aanpak. Daarnaast wordt voor de meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat (MIEK)-projecten een eigen (versnelling)spoor gevolgd, ook deze vallen buiten de scope.

Het plan van aanpak zich richt op de realisatie van randvoorwaardelijke projecten, lokale aspecten en aandachtspunten worden in de volgende fase, bij de uitwerking van de clusters, verder uitgewerkt. Het plan van aanpak gaat over spoor 1; het versnellen van energie-infrastructuur, niet over de overige spoor 2 en spoor 3 zoals hierboven genoemd. Deze onderdelen maken onderdeel uit van de opgave van de energie-infrastructuur, maar zijn op een eigen manier gecoördineerd vanuit de Taskforce NH. Dit geeft focus aan de opgave van versnelling van de geplande netuitbreidingen.

Randvoorwaardelijke clusters

Vertrekpunt voor het plan van aanpak zijn de projecten die essentieel en randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het gehele elektriciteitsnet in de provincie Noord-Holland. Met randvoorwaardelijk wordt bedoeld dat de projecten een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige netcongestie in Noord-Holland. Daarnaast zijn deze projecten cruciaal voor de lokale netuitbreidingen. Elk cluster bestaat uit tenminste één randvoorwaardelijk project en daarnaast overige, meer lokale projecten. TenneT en Liander hebben deze clusters gedefinieerd. In de het vervolg hierna worden deze 10 clusters op projectniveau met de betrokken gemeenten verder uitgewerkt. Voor de randvoorwaardelijk projecten wordt een gemeenschappelijke projectplanning opgesteld waarbij actief wordt gestuurd op mijlpalen, inclusief kansen voor versnelling en risico’s op vertraging.

Raamwerk voor proces van planvorming tot uitvoering

In het plan van aanpak is een raamwerk uitgewerkt waarin de processen van de betrokken partijen (TenneT, Liander, gemeenten en provincie) op hoofdlijnen kaart zijn gebracht. Dit is nodig om heldere werkafspraken te maken en om mogelijke versnellingsopties te identificeren. Het raamwerk biedt ook handvatten voor het uitwerken van de gezamenlijke projectplanningen.

Zeven generieke thema’s

Een aantal thema’s is van toepassing voor veel netuitbreidingen. Hier liggen kansen voor versnellen door het hanteren van een generieke aanpak. Zo kunnen gemeenten onderling zoveel mogelijk kennis en ervaringen uitwisselen en wordt de werkwijze voor de netbeheerders overzichtelijk. Er zijn zeven generieke thema’s benoemd in dit plan van aanpak: 1) planvoorbereiding, 2) participatie, 3) verankering in omgevingsbeleid, 4) buitenstedelijke inpassing, 5) binnenstedelijke inpassing, 6) waardebepaling publieke grond onteigening en ruimtelijke reservering en 7) benodigde uitvoeringscapaciteit gemeente. Deze thema’s worden vanuit de ervaringen in de clusters verder aangevuld en verbeterd.

Communicatie en participatie

De website van de Taskforce Noord-Holland is het centrale communicatiemiddel. Op de website worden alle relevante documenten gepubliceerd zoals het plan van aanpak, maar het biedt ook ruimte voor kennisdelen door middel van casussen.

Bij het opstellen van het plan van aanpak zijn ambtenaren van een aantal gemeenten betrokken bij het proces en de inhoud. Participatie op projectniveau met overige stakeholders wordt als zeer belangrijk gezien en is daarom één van de zeven generieke thema’s, waar veel aandacht aan zal worden besteed in de uitvoeringsfase.

Bijlage:

Comments are closed.