Stand van zaken kostendekkende leges

In de commissievergadering van 1 december 2022 jl. is u door het college toegezegd dat, in aanloop naar de kadernota, aan de raad een stuk wordt voorgelegd waarmee de leges nader worden  toegelicht. Daarmee kunnen in hoofdlijnen de mogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt wat het qua kostendekkendheid van de leges betekent als de raad bepaalde legestarieven wil verhogen of verlagen. In navolging van die toezegging is door de BUCH werkorganisatie inmiddels een medewerker aangetrokken die zich in de komende tijd specifiek gaat bezighouden met de kostendekkende leges. Deze medewerker heeft de opdracht om een nieuwe procesbeschrijving te maken en een toekomstbestendig plan van aanpak voor de kostendekkendheid van de leges.

Om tot een gedegen analyse te komen, is het nodig om eerst de huidige werkprocessen van alle betrokken vak-afdelingen in kaart te brengen en dit vergt de nodige doorlooptijd.

Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld dat naar verwachting in het derde kwartaal van dit kalenderjaar wordt gepresenteerd aan de commissie/raad.

Dit plan van aanpak levert een beter inzicht op voor uw raad in het mechanisme achter het kostendekkend maken van de leges en ook in de mogelijkheden om te sturen op de leges.

Inmiddels is de applicatie“Kostendekkendheid.nl” geïmplementeerd om tot een eenvoudiger doorrekening te komen van de kosten die leiden tot de legestarieven. In het genoemde plan van aanpak wordt dit later dus nog nader toegelicht. We houden u in de tussentijd, waar relevant, op de hoogte van onze vorderingen in de uitvoering van dit project via mededelingen in de raadsnieuwsbrief.

Comments are closed.