Ruimtelijke randvoorwaarden perceel Zakedijkje/Natteweg

Meerdere geïnteresseerden hebben zich bij de gemeente gemeld of een woningbouwontwikkeling op het perceel aan het Zakedijkje c.q. de Natteweg (nummer 3462) mogelijk zou zijn. Als reactie hierop is een set aan randvoorwaarden gesteld waaraan een eventuele woningbouwontwikkeling ten minste moet voldoen. Deze ruimtelijke kaders zijn tot stand gekomen in overleg met de Provincie Noord-Holland (in verband met de toewijzing van de gronden als BPL). De randvoorwaarden hebben in het kort betrekking op de volgende aspecten:

  • Een bouwplan met een kleinschalig karakter passend bij de karakteristiek en de overgang van dorp naar landelijk gebied (maximaal 11 woningen);
  • Behoud van groen, openheid en natuurwaarden;
  • Realiseren van betaalbare woningen (conform woonbeleid en doelgroepenverordening);
  • Een veilige verkeersafwikkeling via het Zakedijkje en parkeergelegenheid dient op het perceel opgelost te worden;
  • Aandacht voor energieneutraliteit en duurzame grondstoffen;
  • Aandacht voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen;
  • Participatie met de omgeving (conform Participatiebeleid).

Samenvattend kan worden gesteld dat het een locatie is met een kenmerkend groen en de overgang vormt tussen dorp en polder. Daarnaast is er sprake van aanwezige natuurwaarden. Een ontwikkeling kan enkel plaatsvinden met een kleine schaal en met inachtneming van deze kernkwaliteiten.

Een vervolg is afhankelijk van de inspanningen van de (toekomstig) eigenaar van het perceel en wordt via de gebruikelijke procedure in behandeling genomen. Om de woningbouw eventueel mogelijk te maken is een bestemmings- of omgevingsplanwijziging nodig. Een vast te stellen plan wordt ambtelijk voorbereid en vervolgens door ons college ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Bijlage:

Comments are closed.