Protocol veilig werken

In de arc van 19 januari zijn vragen gesteld over het protocol veilig werken politieke ambtsdragers. De beantwoording is op 26 januari via de mail naar uw raad gestuurd omdat het punt op de agenda van de raad stond. Het lijkt ons college goed om u ook op deze manier nog te informeren.

De portefeuillehouder heeft naar de vraag laten kijken waarbij het volgende antwoord is gegeven:

Er wordt door het commissielid verwezen naar artikel 162, eerste lid Sv:

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,
a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel
b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel
c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

De onder sub (a) genoemde misdrijven zijn ambtsmisdrijven en kunnen als zodanig uitsluitend gepleegd worden door ambtenaren. Het onder sub (b) opgenomen criterium heeft betrekking op (‘gewone’) misdrijven gepleegd door een ambtenaar. Het onder sub (c) opgenomen criterium verwijst naar de in sub (a) en (b) genoemde misdrijven. Het artikel(lid) is dus gericht op misdrijven begaan door ambtenaren, terwijl het protocol gaat over ‘misdrijven’ gepleegd door inwoners jegens politieke ambtsdragers.

De relatie die gelegd wordt tussen het protocol en artikel l162 Sv ontgaat ons daarom, en lijkt ons ook niet juist.

De basisafspraak is leidend: De basisafspraak is dat de politieke ambtsdrager grensoverschrijdend gedrag (agressie, geweld, (seksueel-) intimiderend gedrag, pestgedrag zowel verbaal, fysiek en/of digitaal) vanwege zijn of haar functie intern meldt en vervolgens de vastgestelde handelswijze van dit protocol volgt. De afspraken zijn er op gericht regie te voeren zodra sprake is van grensoverschrijdende gedrag.

En het protocol (de meldingsprocedure) is helder: Als sprake is van strafbare feiten doet de gerechtigd vertegenwoordiger van de gemeente in alle gevallen en in overleg met de betrokkene daarvan aangifte.

Comments are closed.