Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten

Tijdens de raadsinformatieavond op 12 januari 2023 is een toezegging aan de gemeenteraad gedaan om extra uitleg te geven over de financiering van het beleid en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen.

Het uitvoeringsprogramma is voor een deel afhankelijk van de klimaatgelden van het rijk, ook wel Jetten-gelden genoemd, die uitgekeerd gaan worden in de meicirculaire. Later in het eerste kwartaal worden deze middelen in een eigen raadsvoorstel aangevraagd, met een begrotingswijziging voor het gehele Programma Klimaat. Deze middelen worden door het Rijk ter beschikking gesteld aan gemeenten om de personele capaciteit uit te breiden, zodat de opgaven uit het Klimaatakkoord 2019 uitgevoerd kunnen worden. Dit worden beklemde middelen (SPUK) genoemd die niet voor andere uitgaven mogen worden aangewend. Met deze middelen kan ook externe inhuur worden gefinancierd.

Overige financiƫle middelen

De financiƫn vanuit het Programma Klimaat worden vooral ingezet voor kennisontwikkeling, borging in de organisatie en campagne naar de buitenwereld. De plusambitie van Bergen is qua klimaatadaptatie gericht op eigen vastgoed en bedrijventerreinen. Het daadwerkelijk realiseren van klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen in de openbare ruimte wordt vaak gefinancierd met rioolbudget (bij een relatie met water), wegenbudget en groenbudget. Bij ontwikkeling van deze beleidsterreinen wordt ook meegedacht door beleidsmedewerkers klimaatadaptatie en natuurinclusief.

Voor de particuliere ruimte wordt een Stimuleringsregeling klimaatadaptieve maatregelen voor particulieren voorbereid. Deze wordt grotendeels betaald uit de rioolheffing en is daarom gekoppeld aan het Programma Water en Riolering, nieuw water- en rioleringsbeleid, dat later dit kwartaal ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Comments are closed.