Kapvergunning

PWN heeft oktober vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitvoering van natuurherstelmaatregelen in het duingebied ten noorden van Bergen aan Zee. Onderdeel van de voorgenomen werkzaamheden is kap van 16,2 ha dennenbos. Het college heeft vrijdag 24 februari besloten om de vergunning toe te kennen.

Natuurherstelmaatregelen

De werkzaamheden die PWN gaat uitvoeren, vloeien voort uit het beheerplan Natura-2000. PWN zegt hierover: “Het dennenbos op deze plek nabij Bergen aan Zee blokkeert de wind en daarmee de aanvoer van zand en zout. Hierdoor gaat het open duin aan de windluwe oostkant van het bos snel achteruit. Teveel stikstofneerslag zorgt voor een extra bemesting en snelle verzuring van de bodem. Dit is nadelig voor planten en insecten. Typische duinsoorten die juist van een schrale bodem houden, worden hierdoor verdrongen door snelgroeiende plantensoorten, vooral grassen en ook braam, brandnetel en Amerikaanse vogelkers. Dit leidt tot dichtgroei van de duinen, afname van biodiversiteit en een verzwakt duinecosysteem.”

Waarom is er een vergunning nodig?

Volgens de APV is voor het kappen van bomen een vergunning van het college van burgemeester en wethouders vereist. Vanwege de omvang valt het plan niet onder de uitzonderingen voor de vergunningplicht.

Ook op grond van het bestemmingsplan ‘Duingebied’ is een omgevingsvergunning nodig in verband met verwijderen, kappen of rooien van bomen, het verwijderen van de stobben en het uitvoeren van grondbewerkingen.

Toetsing

Het bestemmingsplan schrijft voor dat een onafhankelijke deskundige de toetsing op natuur- en landschapswaarden uitvoert. Wij hebben een extern bureau gevraagd deze toetsing uit te voeren. Uit de toetsing is gebleken dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van natuurwaarden, landschappelijke waarden of cultuurhistorische waarden.

Het bestemmingsplan schrijft ook voor dat de werkzaamheden toelaatbaar zijn als blijkt dat er geen archeologische waarden worden geschaad. PWN heeft hiervoor onderzoek laten uitvoeren. Uit de toetsing van dit onderzoek is gebleken dat er geen belemmering is voor het verstrekken van de vergunning. Wel is er een vervolgonderzoek nodig. Dit vervolgonderzoek kan later plaatsvinden. Het is als voorwaarde in de vergunning opgenomen.

Verder is getoetst aan de weigeringsgronden uit de APV. Artikel 4:11b van de APV stelt dat de gevraagde vergunning geweigerd kan worden of dat nadere voorwaarden gesteld kunnen worden in het belang van:

  • ecologische waarden;
  • landschappelijke / stedenbouwkundige waarden;
  • cultuurhistorische waarden;
  • waarden voor recreatie en leefbaarheid;
  • waarden van dorpsschoon;
  • beeldbepalende waarden.

Ook hier bleek dat er geen gronden zijn voor weigering van de vergunning.

Compensatie

De volledige 16,2 ha wordt gecompenseerd door aanplant van bos op een andere locatie. Compensatie na kap van bos in verband met het behalen van Natura 2000-doelen is een verplichting binnen de Bossenstrategie van het Rijk. Het Rijk heeft de uitvoering hiervan neergelegd bij de provincies. Compensatie is waarschijnlijk voor een klein deel mogelijk binnen de gemeentegrenzen. De overige compensatie vindt elders plaats binnen de provincie.

Toegankelijkheid fietspad

Door PWN is toegezegd dat het fietspad ter plaatse van de te kappen bosgedeelten toegankelijk blijft. In de vergunning is dit als voorwaarde opgenomen.

Besluit

Omdat er geen weigeringsgronden zijn en aan alle voorschriften van het bestemmingsplan wordt voldaan heeft het college besloten om de vergunning voor de natuurherstelmaatregelen te verlenen. De vergunning ligt vanaf de besluitdatum zes weken ter inzage. In deze periode is er de mogelijkheid om eventueel een bezwaar in te dienen.

Comments are closed.