Voortgang realisatie knip in Molenweidtje

In de raadsvergadering van 20 mei 2021 is als onderdeel van de Structuurvisie Bergen Oost gesproken over de afwikkeling van het autoverkeer als gevolg van de in deze visie genoemde ontwikkelingen. Hierover is besloten dat er op het Molenweidtje “een knip” voor autoverkeer komt om zo dit verkeer op een goede manier over de beschikbare wegen af te wikkelen. Over het moment van realisatie van de knip is sindsdien enige onduidelijkheid ontstaan.

Tijdens de behandeling van de Structuurvisie Bergen Oost in mei 2021 is onder andere gesproken over de gewenste afwikkeling van het autoverkeer binnen het betreffende gebied. Daarbij heeft de raad besloten om een definitieve knip voor auto- en vrachtverkeer in het Molenweidtje aan te brengen ter plaatse van de aansluiting met de Kerkedijk en dit als aanvulling op te nemen in de structuurvisie Bergen Oost. Met een knip wordt een fysieke afsluiting bedoeld die niet door auto- en vrachtverkeer mag worden gepasseerd. De knip dient te zijn aangebracht vóór de oplevering van de nieuwbouw op het BSV-terrein.

Lopende het proces is de gedachte ontstaan om de knip al te realiseren op het moment dat De Beeck zou worden heropend. Omdat de vastgestelde locatie van de knip nog niet kan worden aangebracht zolang het afvalbrengstation aan het Molenweidtje nog aanwezig is, is voorlopig een alternatieve locatie uitgewerkt. Zodra dit station is verplaatst zou de knip worden verschoven naar de definitieve locatie.

Bij het kenbaar maken van dit plan aan de omgeving ontstond er echter een discussie over de uitvoering van het plan en, vooral, het tijdstip waarop deze zou aanvangen. Hierover bestonden verschillende interpretaties v.w.b. de besluitvorming. Dit is aanleiding geweest van het voormalige college om nog niet over te gaan tot realisatie van de knip en eerst duidelijkheid te krijgen over de besluitvorming omtrent dit punt c.q. hoe dit besluit moet worden geïnterpreteerd.

Het lijkt ons verstandig om samen met uw raad deze duidelijkheid te verkrijgen. Wij zijn daarom onze voorbereidingen aan het treffen om deze casus met u te bespreken. Onze insteek is dit in het eerste kwartaal van 2023 te gaan doen. Doelstelling is om in ieder geval voordat er is gestart met de werkzaamheden bij het BSV-terrein en er bouwverkeer gaat rijden, deze duidelijkheid te verkrijgen.

Comments are closed.