Kunst in de kern

In 2021 is de beleidsnota Kunst en Cultuur 2021-2026 vastgesteld door de raad. Op basis van deze nota heeft het college de subsidieregeling Kunst in de kern 2021 vastgesteld. Deze regeling valt onder het programma Een aantrekkelijke gemeente. Dit programma is gericht op het verbeteren van economische doelstellingen, zoals het aantrekken van meer kwaliteitstoeristen en seizoensverlenging. De raad wil deze doelen bereiken door o.a. de zichtbaarheid van de unieke culturele profielen van de drie dorpskernen te vergroten.

Het college heeft de subsidieregeling op 10 januari 2023 aangepast naar aanleiding van een evaluatie. Het college informeert u hierbij over de belangrijkste wijzigingen van de subsidieregeling Kunst in de kern 2023.

Dit zijn de wijzigingen in de puntentelling:

Puntentelling Kunst in de kern 2023Was – 2022Is nu – 2023
Thema cultuurhistorie, natuur en (hedendaagse) kunsten (*)40
Woonachtig of binding met gemeente Bergen55
Buiten het seizoen / schouderseizoen (vanaf na herfstvakantie tot aan Pasen) (**) 10
Realistische productie- en financieringsplan1020
Artistieke kwaliteit van het plan2025
Pluriformiteit van het podium/kunstenaanbod in de gemeente Bergen 15
Publieksbereik: bezoekers en inwoners2525
100100
Minimaal punten om voor subsidie in aanmerking te komen isGeen minimumMinimaal 45

Toelichting: Belangrijkste wijzigingen:

(*) Het is opgevallen dat aanvragers voor projecten in de kern Bergen de regeling goed weten te vinden. Voor de Egmonden en Schoorl waren er beduidend minder aanvragen. De koppeling van een aanvraag aan de specifieke eigenschappen van de kernen werkte belemmerend, bleek uit sommige aanvragen die net niet aansloten bij de regeling en de reacties uit het veld.

Daarom gelden de gestelde thema’s cultuurhistorie (in eerste instantie voor de Egmonden), (hedendaagse) kunsten (in eerste instantie voor de kern Bergen) en natuur (in eerste instantie voor de kern Schoorl) voortaan voor elke kern. Met andere woorden: een aanvraag moet minimaal aan een van de drie thema’s voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling. Daarom worden er geen punten meer aan toegekend.

(**)

Een van economische doelstellingen van de gemeente voor Kunst in de kern is seizoenverlenging. Daarom is in de puntentelling aanvullend seizoensverlenging meegenomen: hiermee bedoelen we projecten die buiten het toeristisch seizoen plaatsvinden: de periode vanaf na herfstvakantie tot aan Pasen.

Op de website van Bergen is deze subsidieregeling te vinden: Subsidies kunst en cultuur (bergen-nh.nl)

Comments are closed.