Honorering kunst in de Kern gemeente Bergen

Het college heeft op 22 maart 2022 het advies van de Adviescommissie Kunst en Cultuur over de honorering van de regeling Kunst in de Kern vastgesteld en overgenomen.

Voor de subsidieregeling Kunst in de kern gemeente Bergen 2021 met de deadline 1 februari 2022 zijn er 19 subsidieaanvragen ingediend.

Het subsidieplafond is door u vastgesteld op € 90.000,-. Er is voor € 113.247,- aangevraagd.

 • 1 aanvraag is gerelateerd aan de dorpskern Schoorl.
 • 12 aanvragen zijn gerelateerd aan de dorpskern Bergen.
 • 2 aanvragen zijn gerelateerd aan de dorpskern de Egmonden.
 • 4 aanvragen zijn gerelateerd aan meerdere dorpskernen.

Deze aanvragen zijn conform de subsidieregeling voorgelegd aan de Adviescommissie Kunst en Cultuur. De adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld aan de hand van de wegingsfactoren, die zijn voorgeschreven in de subsidieregeling. Vijf aanvragen voldeden niet aan de subsidievoorwaarden en zijn daarom afgewezen. Deze vijf afwijzingen zijn aan de commissie Kunst en Cultuur ter bevestiging voorgelegd. Op 2 maart 2022 heeft de adviescommissie een definitief advies uitgebracht, deze is door het college vastgesteld.

De Adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld en rangschikt op basis van het aantal punten (maximaal 100 punten) dat wordt behaald voor de volgende criteria:

 1. voor een duidelijke en evidente aansluiting op de thema’s per dorpskern kunnen maximaal veertig punten worden gehaald, de thema’s zijn:
 2. Cultuurhistorie voor De Egmonden. De Egmonden kan bogen op een bijzondere rijke lokale cultuurhistorie met een grote invloed op Nederlandse geschiedenis;
 3. Kunst en cultuur voor de kern Bergen. Bergen is meer gericht op de (hedendaagse) kunsten;
 4. Kunst en natuur voor de kern Schoorl. Schoorl legt het accent op het unieke landschap en de inspirerende natuur;
 5. voor uitvoerenden die woonachtig zijn of een binding hebben met gemeente Bergen kunnen maximaal vijf punten worden gehaald;
 6. voor een realistisch productie- en financieringsplan van de aanvraag kunnen maximaal tien punten worden behaald.
 7. voor de artistieke kwaliteit van de aanvraag kunnen maximaal twintig punten worden behaald;
 8. voor het verwachte publieksbereik en/of verwachtte betrokkenheid van bewoners en/of bezoekers/ kwaliteitstoeristen van de gemeente Bergen kunnen maximaal vijfentwintig punten worden behaald.

De adviescommissie heeft ervoor gekozen om ingediende plannen zo volledig mogelijk te honoreren, zodat deze activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

In totaal zijn 8 aanvragen gehonoreerd waarvan 2 in meerdere dorpskernen zullen gaan plaatsvinden.

 • Kern Schoorl:        € 8.100,-
 • Kern Bergen:        € 27.650,-
 • Kern Egmond:       € 4.350,-
 • Totaal                   € 40.100,-

Een aantal aanvragen is afgewezen omdat ze niet voldeden aan de subsidievoorwaarden en één aanvraag is na de deadline ingediend en is daarom niet in behandeling genomen. Gekeken wordt nog of deze getoetst in aanmerking komen voor andere gemeentelijke subsidieregelingen.

Het restbedrag € 49.900,- wordt gereserveerd voor de tweede aanvraagronde met de deadline op 1 september 2022. Vooraf de tweede aanvraagronde zal afdeling communicatie extra aandacht vragen voor deze regeling.

Comments are closed.