Hotel Prins Maurits en Nieuw Eyssenstein Proces tot Anterieure Overeenkomsten

Bergen aan Zee is een van de Tien Grote Projecten waarover al jaren ambtelijk en bestuurlijk wordt gerapporteerd. Onder dit project vallen onder andere de deelprojecten Eyssenstein, Maurits, Nassau en Monsmarem en herinrichting openbare ruimte.

Het plan Eyssenstein bevat de sloop van de bestaande recreatieappartementen en de nieuwbouw van 39 recreatieappartementen, een woning, een kantoor ten behoeve van de verhuur van de recreatieappartementen, fietsverhuur, ontbijt- en lunchroom, een half verdiepte parkeergarage en openbare ruimte (waaronder parkeerplaatsen) op een terrein aan de Zeeweg/hoek Van Hasseltweg in Bergen aan Zee.

Het plan Prins Maurits bevat de sloop van het bestaande hotel met bijgebouwen aan de Van Hasseltweg in Bergen aan Zee te slopen en de herontwikkeling van het terrein met 30 recreatieappartementen en bijbehorende (parkeer)voorzieningen.

Wij hebben ingestemd met de anterieure overeenkomsten voor beide projecten. Met de overeenkomsten worden de ambtelijke kosten verhaald op de initiatiefnemer.

Met dit artikel informeren wij uw raad over het totstandkomingsproces van beide projecten.

Structuurvisie Bergen aan Zee

In november 2012 is de Ontwerp Structuurvisie Bergen aan Zee door de Gemeenteraad vastgesteld. In de inleiding van deze visie wordt gesteld: “De structuurvisie dient als kader voor uitwerkingen in andere plannen; bijvoorbeeld de plannen op het gebied van herinrichting en van de openbare ruimte, het parkeren en het verkeer. Ook dient de structuurvisie om richting te geven aan plannen van anderen en deze te toetsen aan het uitgezette beleid.” Deze visie geeft dus richting aan onder andere de projecten Eyssenstein en Maurits.

Na die datum zijn er verschillende initiatieven ontplooid door ondernemers, met name in de branche Recreatie en Toerisme maar ook in Wonen. Deze plannen verkeren in verschillende fasen van ontwikkeling, van initiatief, ontwerp, tot uitvoering.

Overzicht plannen en projecten in Bergen aan Zee

Op 23 januari 2018 is genoemd overzicht verschenen. Dit document is opgesteld voor intern gebruik en heeft als zodanig geen status gekregen. Het geeft een aanzet hoe vanuit de structuurvisie en de Welstandsnota kan worden gekomen tot een concrete invulling van de verschillende plannen, waaronder Nieuw Eyssenstein en Prins Maurits.
Hoewel dit document niet ter vaststelling is voorgelegd aan de gemeenteraad, is het wel breed gebruikt voor presentatiedoeleinden en heeft het gediend als inspiratie voor de uitwerking van de plannen door initiatiefnemers.

Totstandkomingsproces van het project Eyssenstein

Het planvoornemen is tot stand gekomen medio 2011. Tijdens de procedure voor de Structuurvisie Bergen aan Zee, medio 2011-2012, is de initiatiefnemer betrokken geweest bij diverse bijeenkomsten en zijn hierin zijn plannen meegenomen.

Voor het naastgelegen Hotel Prins Maurits zijn in september en oktober 2017 diverse overleggen geweest bij de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), voorheen de Welstandscommissie. Er is vervolgens een aantal keer overleg geweest met de stedenbouwkundige van de gemeente over de beste indeling van de omgeving waarbij er gezocht werd naar een antwoord op de vraag hoe de meeste kwaliteit voor Bergen aan Zee toegevoegd kan worden. Op basis van de schetsen van de stedenbouwkundige in het eerder genoemde document Overzicht Plannen en Projecten BaZ, zijn de eerste tekeningen gemaakt om te kunnen onderzoeken of een nieuwe ruimtelijke invulling haalbaar was. Met dit stedenbouwkundig programma heeft initiatiefnemer vervolgens getracht Eyssenstein te verwerven. Dit is gelukt. 

Op 18 december 2019 is een eerste presentatie-avond georganiseerd waar circa 40 omwonenden van Eyssenstein bij aanwezig waren. Het doel was informeren en om input te krijgen vanuit de omgeving om dit in de verdere planvorming mee te nemen. 

Door de maatregelen in verband met het Covid-19 virus kon er geen verdere participatie plaatsvinden middels presentatieavonden. 

Vanaf juni 2020 zijn via de website www.EntreeBergenAanZee.nl belanghebbenden en geïnteresseerden geïnformeerd. Om het persoonlijk contact niet geheel uit de weg te gaan is er per juni 2020 tevens een informatiepunt geopend op de locatie, waarbij alle vragen beantwoord konden worden. Dit is naar de inwoners van Bergen aan Zee gecommuniceerd via een mailing vanuit de Dorpsraad Bergen aan Zee op 8 juni 2020. Hier heeft een enkeling gebruik van gemaakt. 

Alle opmerkingen die door omwonenden zijn gemaakt, zijn voor zover als mogelijk meegenomen in het plan. 

In 2021 is de gemeente in samenspraak met de initiatiefnemer gestart met het opstellen van de anterieure overeenkomst (AOK). Hierin wordt onder andere de Ruimtelijke procedure omschreven en het kostenverhaal geborgd. Op 2 juli 2021 heeft het college een mandaatbesluit genomen waarmee de voormalige wethouder werd gemandateerd om de AOK te ondertekenen. Het afronden van de AOK was echter nog niet gereed in de zomer van 2021. In maart 2022 is de definitieve versie van de AOK verschenen. Deze ligt nu voor ter vaststelling door het college en ter ondertekening.

Inmiddels is de naam Eyssenstein vervangen door Strandresidence Bergen aan Zee. Geïnteresseerden kunnen zich melden en een optie op een appartement nemen. De belangstelling is zeer groot, dus het plan voorziet in een behoefte.

Totstandkomingsproces van het project Prins Maurits

Het planvoornemen is tot stand gekomen medio 2011. Vanaf dat moment zijn de plannen voorgelegd aan de gemeente Bergen. De stedenbouwkundige van de gemeente heeft destijds al aangegeven een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de plannen voor het project. 
Tijdens de procedure voor de Structuurvisie Bergen aan Zee, medio 2011-2012, is de initiatiefnemer betrokken geweest bij diverse bijeenkomsten en zijn hierin zijn plannen meegenomen.

Naar aanleiding van de visie is vervolgens in oktober 2016 een principeverzoek ingediend voor het realiseren van 32 recreatieve appartementen. In januari 2017 zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met de belanghebbenden, waaronder de Stichting Bergen aan Zee (n.a.v. hun betrokkenheid bij veel ontwikkelingen in Bergen aan Zee), de eigenaren van Pension Stormvogel (direct aangrenzend) en de Dorpsraad Bergen aan Zee. Daarnaast is in februari 2017 een inloopavond georganiseerd, waar circa 35 belanghebbenden naar toe zijn gekomen. Het overgrote deel van de belanghebbenden was positief over het plan. Een aantal belanghebbenden was negatief. Dit kwam vooral door de omvang van het project, bouwoverlast, parkeeroverlast en het aantal verkeersbewegingen. 

Op 4 maart 2017 is uiteindelijk een positief principebesluit afgegeven door de gemeente. Naar aanleiding van het principebesluit, de input uit de inloopavond en de persoonlijke gesprekken is een eerste ontwerp opgesteld. Dit is vervolgens voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), voorheen de Welstandscommissie. Dit waren voornamelijk collegiale overleggen, bedoeld om te sparren. Aan de hand van het overleg met de ARK is het ontwerp aangepast. 

Op 30 januari 2018 zijn de aangepaste plannen gepresenteerd aan de omwonenden. Circa 25 mensen waren hierbij aanwezig. Het merendeel van de omwonenden was te spreken over te plannen. Slechts vijf mensen hadden hun kanttekeningen bij het plan. Dit kwam vooral door aantasting van het uitzicht en de eventuele schaduwwerking van het plan. 

Met een aantal omwonenden hebben vervolgens gesprekken plaatsgevonden, alsmede met de Stichting Bergen aan Zee. Naar aanleiding van deze gespreken is onderzocht of het ontwerp eventueel wat gedraaid kon worden, zodat meer uitzicht zou blijven bestaan. Ook is een zonnestudie overgelegd om de schaduwwerking van het plan in beeld te brengen. Deze verdraaiing werd echter niet wenselijk geacht door de ARK, aangezien dit een onrustig beeld geeft terwijl men juist rust wil creëren. Naar aanleiding van het advies van het ARK is besloten om “de schuine variant weer recht te draaien”. 

Naar aanleiding van alle gesprekken en bijeenkomsten met omwonenden en belanghebbenden, in combinatie met de feedback van de ARK is in april 2020 besloten het ontwerp definitief te maken.

In 2021 is de gemeente in samenspraak met de initiatiefnemer gestart met het opstellen van de anterieure overeenkomst (AOK). Hierin wordt onder andere de Ruimtelijke procedure omschreven en het kostenverhaal geborgd. In juli 2021 heeft ons college een mandaatbesluit genomen waarmee de voormalige wethouder werd gemandateerd om de AOK te ondertekenen. Het afronden van de AOK was echter nog niet gereed in de zomer van 2021. In maart 2022 is de definitieve versie van de AOK verschenen. Ons college heeft ingestemd met de ondertekening van de overeenkomsten.

Comments are closed.