Overzicht aangenomen amendementen en moties Haromonielocatie

Uw raad heeft op 8 juli 2021 het bestemmingsplan Harmonielocatie Bergen vastgesteld. Bij de bespreking in uw raad is gevraagd naar een overzicht van de aangenomen amendementen en moties bij de behandeling van de verschillende plannen voor de Harmonielocatie in het centrum van Bergen vanaf 2014. En, uw wilde zien wat de stand van zaken was van de uitvoering van deze amendementen en moties. Bijgaand treft u dit overzicht aan. Wij willen de griffie hartelijk bedanken voor het samenstellen van het overzicht. Bij de laatste drie moties is door ons college de actuele stand van zaken weergegeven die wij nog niet eerder via de halfjaarlijkse rapportages met u hebben gedeeld.

Bijlage:

Overzicht stand van zaken aangenomen amendementen en moties, Harmonielocatie

Comments are closed.