Nieuwsbrief Honorering Makersloket 2021 gemeente Bergen

Ons college heeft op 11 januari 2022 een besluit genomen over het advies van de Adviescommissie Kunst en Cultuur over de honorering van het makersloket. Hierbij zijn 13 van de 29 aanvragen gehonoreerd. Wij hebben uw raad op 4 november 2021 toegezegd u te informeren over de voortgang en monitoring van deze regeling. Dat doen wij hierbij.

Proces

Er zijn voor 15 november 2021, de sluitingstermijn conform de subsidieregeling, 29 aanvragen ingediend bij het Subsidieloket voor subsidieregeling Makersloket 2021. Eén aanvrager heeft zich teruggetrokken omdat zijn aanvraag is gehonoreerd bij het Toerisme en Innovatiefonds van gemeente Bergen. De overige aanvragen zijn getoetst door het Subsidieloket en zijn goed bevonden voor beoordeling door de adviescommissie.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 90.000,-. Er is voor € 194.689,- aangevraagd, ruim twee keer zoveel dan het subsidieplafond.

  • 8 aanvragen zijn gerelateerd aan de dorpskern Schoorl.
  • 11 aanvragen zijn gerelateerd aan de dorpskern Bergen.
  • 2 aanvragen zijn gerelateerd aan de dorpskern de Egmonden.
  • 7 aanvragen zijn gerelateerd aan meerdere dorpskernen.

De adviescommissie heeft twee zittingen gehad op 2 en 3 december 2021, waarbij drie leden aanwezig waren met assistentie van de beleidsadviseur Kunst en Cultuur. In deze zittingen zijn de uitgangspunten voor beoordeling en toekenning vastgesteld en de aanvragen gewogen volgens de criteria van de subsidieregeling. Vervolgens is een toekenningsbedrag per aanvraag voorgesteld.

De Adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld en gerangschikt op basis van het aantal punten (maximaal 80 punten) dat wordt behaald voor de volgende criteria:

  1. voor de artistieke kwaliteit van de aanvraag kunnen maximaal vijfentwintig punten worden behaald;
  2. voor verbreding, verdieping en/of innovatieve karakter van de aanvraag kunnen maximaal vijftien punten worden behaald;
  3. voor het verwachte publieksbereik en/of verwachtte betrokkenheid van bewoners en bezoekers van gemeente Bergen van de aanvraag kunnen maximaal vijfentwintig punten worden behaald;
  4. voor een realistisch productie- en financieringsplan van de aanvraag kunnen maximaal vijftien punten worden behaald.

De Adviescommissie heeft in haar advies de spreiding van de activiteiten over de drie  dorpskernen meegenomen.

Advies

De adviescommissie heeft er voor gekozen om ingediende plannen zo volledig mogelijk te honoreren, zodat deze activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. (Geen kaasschaaf methode). De aanvragen die de meeste punten hebben gehaald zijn gehonoreerd. Twee aanvragen hebben niet het volledige aangevraagde bedrag gekregen.

Een aanvraag kreeg minder omdat er eigen inkomsten (recetten) worden verwacht. Bij de andere aanvraag is het subsidieplafond bereikt, de adviescommissie verwacht wel dat met het gehonoreerde bedrag de activiteit alsnog uitvoerbaar is.

 aangevraagd gehonoreerd afgewezen
Egmonden2 €          14.5001 €              7.5001 €        7.000
Bergen11 €          75.6476 €           41.3475 €      34.300
Schoorl8 €          53.0432 €           13.9956 €      39.048
Meerdere dorpskernen7 €          51.5004 €           27.1583 €      24.342
 28 €       194.690 13 €           90.00015 €   104.690

Comments are closed.