Actieplan Toerisme & Recreatie Regio Alkmaar 2023

De toeristisch recreatieve visie “Regio Alkmaar: Parel aan Zee 2025“ is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraden. Het actieplan wordt jaarlijks vastgesteld door het college en het budget voor de gemeentelijke bijdrage is beschikbaar gesteld bij de begroting. Met deze raadsinformatiebrief wil ons college uw raad informeren over de uitvoering van de visie.

Wij hebben het Actieplan Recreatie & Toerisme Regio Alkmaar 2023 inclusief het toeristisch profiel vastgesteld. Het actieplan beschrijft de activiteiten die de regio komend jaar uitvoert om de doelstellingen uit de visie te realiseren. Op basis van de visie, de uitkomsten van de evaluatie van 2018 en de ontwikkelingen in de toeristische sector, wordt er een aantal inhoudelijk thema’s in het actieplan beschreven.

Vanuit de gemeenten wordt een financiële bijdrage gedaan aan het regionale budget en wordt ambtelijke capaciteit ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het actieplan.

  1. Samenwerking in de regio

In de toeristisch recreatieve sector is samenwerking tussen gemeenten, ondernemers, andere stakeholders en marketingorganisaties essentieel. Op basis van de toeristisch recreatieve visie “Regio Alkmaar: Parel aan Zee 2025” en de uitkomsten van de evaluatie in 2018, wordt er een aantal onderwerpen in het Actieplan beschreven.

  • Actualiteit, trends en ontwikkelingen
  • Bewuste bestemmingen (waardevol toerisme, in balans met de leefomgeving)
  • Regionale samenwerking
  • Toeristisch Netwerk (samenwerking bevorderen, bijeenkomsten om te netwerken en informatie uit te wisselen)
  • Promotie en Marketing (destinatiemarketing, toeristisch profiel, website, promotiecampagnes)
  • Kwaliteitsverbetering dagrecreatie (actualisatie fietsroutes, wandelroutes, beheer routenetwerk, waterrecreatie, recreatiegebieden)
  • Programma Verblijfsrecreatie

    2. Toeristisch profiel

Het toeristisch profiel omschrijft het herkenbare en onderscheidende verhaal van de Regio Alkmaar. Op basis van het toeristisch profiel kan richting worden gegeven aan de promotie en marketing van de regio in de komend jaren. De kern van het profiel is ‘Het water is altijd nabij’, met daarbij de verdeling in kust, stad en polders. De Regio Alkmaar wordt gezien als een verrassende, eigenzinnige regio, rijk aan natuur, kust, cultuur en stad in een cultuurhistorisch en authentiek decor waar alles onverwacht dichtbij en bereikbaar is.

Vervolg

Het actieplan is een jaarlijks plan voor de uitvoering van de regionale activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme. Er zijn vanuit het netwerk tot nu toe geen signalen dat er nu andere keuzes gemaakt moeten worden. Als hier aanleiding voor is, worden de plannen bijgesteld. De huidige visie loopt tot 2025. In 2023 wordt bestuurlijk verder gesproken over de toekomst en wordt na besluitvorming het proces voor het opstellen van een nieuwe visie gestart.

Bijlagen

Comments are closed.