Versterken organiserend ondernemersvermogen

Door het veranderende consumentengedrag en ook door de gevolgen van Corona staan veel lokale ondernemers voor een grote uitdaging. De lokale ondernemer bevindt zich in een complexe situatie. Zo is er de opgelopen schade door Corona, maar ook is ons koopgedrag veranderd waardoor er minder mensen naar onze winkelstraten komen én er minder in fysieke winkels wordt gekocht. Het college wil samen met de provincie ondersteuning per kern leveren om de vitale economie aan te jagen en voor te bereiden op de toekomst. Het doel van dit voorstel is om maatwerk per kern te leveren en om bij te dragen aan een vitale lokale economie in de gemeente.

Belang bijdrage organiserend vermogen ondernemers


Gezamenlijk zorgen de ondersteunende investeringen voor een groter draagvlak voor samenwerking van ondernemers onderling en de gemeente. Dit draagt bij aan een beter overleg tussen de gemeente en de gezamenlijke ondernemers in de verschillende kernen. Als één van de belanghebbende partijen met een grote verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en de sociale en economische infrastructuur is een goed overleg met ondernemers-vertegenwoordigers die een breed draagvlak hebben bij hun achterban van belang. Per kern wordt er in gezamenlijkheid maatwerk geleverd om een nog sterker fundament te creëren voor een toekomstige vitale economie in de gemeente.

Kern Schoorl e.o.


In Schoorl, Groet, Hargen aan Zee en Camperduin (hierna te noemen Schoorl e.o.) is de relatie tussen de gemeente en ondernemers sinds de coronacrisis flink verbeterd. Tijdens de coronacrisis is samen met de ondernemers nagedacht over maatregelen die het economische klimaat kunnen versterken, waar dit door corona is aangetast. Tegelijkertijd is een traject met Stichting de Nieuwe Winkelstraat (SDNW) gestart. Samen met de ondernemers is hierin een plan gemaakt om de samenhang tussen de ondernemers en de vitaliteit van de ondernemingen in het dorp te versterken. Naar aanleiding van het traject met ondernemers en SDNW is in 2021 een nieuw bestuur van de ondernemersvereniging aan de slag gegaan samen met een tijdelijke inhuur door de gemeente van een ondernemersmanager om de samenwerking te verbeteren. Dit heeft een positief effect gehad op de samenwerking. Beide maken onderdeel uit van het plan van SDNW. Voor de ondernemers in Schoorl e.o. is het uiteindelijke doel dat er ook in Schoorl e.o. een goed functionerende ondernemersvereniging komt in de vorm van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) per 1 januari 2023.

Kern Egmond

De kern Egmond heeft tijdens Corona eendrachtig samengewerkt en sedert 1 januari 2021 heeft deze geresulteerd in een Bedrijveninvesteringszone. De gemeente heeft daarbij ondersteuning geboden bij het juridische traject. In de BIZ werken ondernemers samen aan het verder jaarrond laten floreren van de lokale economie. Echter is de huidige organisatiekracht van de BIZ nog niet groot genoeg en blijft de betrokkenheid van de ondernemers bij collectieve activiteiten achter. De wens van het huidige bestuur is het aantrekken van een centrummanager. In afstemming met ondernemers en inwoners wordt er een activiteitenplan opgesteld en wordt dit voortvarend uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan o.a. de invulling van de wintermaanden en het inzetten op kwaliteitstoerisme. Verder zal het BIZ-bestuur worden ondersteund bij verdere professionalisering.

Kern Bergen

Met de tijdelijke inzet van een kwartiermaker tot eind 2022 wordt beoogd om de onderlinge samenhang tussen de ondernemers in de kern Bergen te verbeteren. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het opzetten van een centrum brede ondernemerssamenwerking en het versterken van het organiserend vermogen van ondernemers in Bergen. Het uiteindelijke doel is om in 2023 een Bedrijven Investeringszone op te richten.

Comments are closed.