Gevolgen stikstofuitspraak voor bouwprojecten en -activiteiten

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de zogenaamde bouwvrijstelling. De bouwvrijstelling stikstof werd per 1 juli 2021 ingevoerd. Door de vrijstelling was het niet meer nodig om de stikstofdepositie van tijdelijke activiteiten zoals bouw, sloop en aanleg (hierna: realisatiefase) te berekenen in het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming (hierna: Wnb).

De Raad van State heeft deze bouwvrijstelling vernietigd. Van belang te vermelden is dat in de Wet natuurbescherming niet (exclusief) gesproken wordt over bouwprojecten, maar over activiteiten. Dit is een breed begrip en houdt in dat de uitspraak ook betrekking heeft op bijvoorbeeld de aanleg van een weg of sloop van gebouwen.

In het kort komt de uitspraak erop neer dat de rechter heeft gezegd dat de bouwvrijstelling die het kabinet gaf, in strijd is met de Europese natuurregels. In feite houdt deze uitspraak in dat we terugvallen op de situatie zoals deze was voor de inwerkingtreding van de bouwvrijstelling, op 1 juli 2021.

In de praktijk betekent dit dat voor alle lopende procedures (bestemmingsplan of omgevingsvergunningen) ook voor de bouw- en aanlegfase een stikstofberekening moet worden gemaakt. Uit de berekening moet dan blijken wat de stikstofdepositie is op Natura-2000 gebieden.

De naleving van de Wnb en dus ook besluitvorming over stikstofdepositie is een taak van de provincie. De provincie is het bevoegd gezag, deze taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noord-Hollland-Noord.

We bekijken momenteel per projectplan wat de mogelijke effecten zijn. Dat is afhankelijk van de fase waarin het zich nu bevindt.

Op hoofdlijnen kunnen we stellen dat de effecten voor de grote projecten binnen RO (Ruimtelijke Ontwikkeling) beperkt zijn. In veel gevallen is al een vergunning op de Wet Natuurbescherming afgegeven waarin de bouwfase al is opgenomen. Deze projecten kunnen dus gewoon door. Voor sommige projecten moet/kan een nieuwe berekening worden toegevoegd. Dit kan gelijk lopen met andere processen en zal naar alle waarschijnlijkheid tot weinig of beperkte vertraging leiden. In andere situaties zijn de plannen nog in een dermate vroeg stadium dat een stikstofberekening nog meegenomen kan worden in de planvorming zonder dat dit rechtstreekse vertraging oplevert.

De effecten op de projecten BOR (Beheer Openbare Ruimte) worden op dit moment in kaart gebracht. We informeren u daar op een later moment over.

Comments are closed.