Actualisatie budgetten Ruimtelijke ontwikkelingen

Als gevolg van beslissingen op diverse vlakken hebben een aantal ruimtelijke ontwikkelingen geen doorgang meer. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag welke onderstaand kort worden toegelicht. Het college heeft laten inventariseren wat de financiële effecten hiervan zijn.

In de lijst met Top 10 projecten was het uitgangspunt dat de gemaakte kosten worden verhaald op de initiatiefnemers. Dit is nu in een aantal gevallen nog niet of niet meer mogelijk en derhalve is het noodzakelijk om de gemaakte kosten in beeld te brengen en deze aan uw raad te rapporteren.

De uitkomst hiervan wordt verwerkt in de Firap 2022 ten laste van het begrotingssaldo 2022.Onderstaand een korte inhoudelijke toelichting.

Bestemmingsplan Dorp en Duin
Dit bestemmingsplan is niet vastgesteld en daarmee is de ruimtelijke procedure niet in werking getreden. De uitwerking van de plannen naar het voorgestelde ontwerp bestemmingsplan heeft inzet gevraagd op het gebied van project- en omgevingsmanagement evenals verplichte onderzoeken ter onderbouwing van het bestemmingsplan. Deze kosten van in totaal €  483.000 over 2021 en 2022 zijn conform een afspraak in de anterieure overeenkomst. Door het niet in procedure brengen van het plan zijn genoemde kosten niet meer verhaalbaar op de initiatiefnemers c.q. grondeigenaren.

Bestemmingsplan Bergerweg 125

Dit bestemmingsplan is door een uitspraak van de Raad van State vernietigd. De beoogde ontwikkeling heeft hiermee geen doorgang. De kosten van in totaal € 187.000 die de gemeente heeft gemaakt voor de planontwikkeling tot heden zijn door afspraken in de anterieure overeenkomst niet meer verhaalbaar De initiatiefnemer onderzoekt mogelijkheden voor doorontwikkeling.

Diverse kleinere projecten met beoogd kostenverhaal

Voor een aantal kleinere projecten met beoogd kostenverhaal zijn in 2022 kosten gemaakt waar geen intentie cq anterieure overeenkomst is gesloten. De gemeente heeft hier wel inzet gepleegd voor in totaal € 66.000 maar geen concreet zicht op kostenverhaal. Deze kosten moeten daarom ten laste van het begrotingssaldo 2022 worden gebracht.

ProjectomschrijvingBedrag
Dorp en Duin                       483.000
Bergerweg 125                       187.000
Diverse projecten Bergen                         66.000
Ten laste van begrotingssaldo 2022                    735.000

Comments are closed.