Vervolg projecten Hotel Nassau en Dorpsplein

Hotel Nieuw Nassau

Op 8 maart 2023 hebben wij de uitspraak van de Raad van State inzake de acht beroepen die zijn ingesteld tegen de besluiten op vergunning van Hotel Nieuw Nassau ontvangen. Samengevat luidt deze uitspraak:

1.         De Regels Kleine en Grote plannen zijn rechtmatig.

2.         Een coördinatiebesluit kan op basis van deze regels eveneens worden toegepast.

3.         Een objectnummerbesluit is niet “zwaar” genoeg voor coördinatie met een omgevingsvergunning.

4.         De besluiten van het college zijn alleen vanwege de coördinatie met het objectnummerbesluit vernietigd.

5.         De uitspraak bevat geen inhoudelijke oordeel over het plan.

De Raad van State heeft voor Hotel Nieuw Nassau het besluit op de vergunningaanvraag vernietigd. Dat betekent dat de initiatiefnemer geen vergunning meer heeft. Het plan is inhoudelijk nog niet getoetst door de Raad van State. Hiermee is de ruimtelijke procedure tot stilstand gekomen.

Hotel Nieuw Nassau

Op basis van de doorlopen procedure en de eerder gesloten anterieure overeenkomst concludeert ons college dat de procedure voor Hotel Nieuw Nassau moet worden vervolgd met het opnieuw nemen van een besluit op de aanvraag vergunning afwijking bestemmingsplan. In de anterieure overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente zich maximaal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, inspant om de planologische procedure zo spoedig mogelijk af te handelen. Los van de anterieure overeenkomst geldt dat, als de initiatiefnemer met een nieuwe aanvraag komt, deze in behandeling moet worden genomen. De gemeente kan niet eenzijdig de procedure afbreken of wijzigen en moet de nodige voortgang in het project houden.

Dit wordt een ongecoördineerd besluit, dus niet gecombineerd met een aanvraag voor een andere vergunning. De planning is dat de vergunningaanvraag over een aantal weken aan ons college wordt voorgelegd.

Als wij instemmen dan krijgen inwoners de mogelijkheid om hun reactie te geven.

Dorpsplein

De uitspraak van de Raad van State over Hotel Nieuw Nassau heeft ook consequenties voor het project Dorpsplein, omdat deze vergunningaanvraag eveneens was gecoördineerd met een objectnummerbesluit. Wij leggen in het tweede kwartaal van 2023 een Plan van Aanpak aan uw gemeenteraad voor met daarin alle te nemen stappen voor het starten van een bestemmingsplanwijzigingsprocedure voor Bergen Centrum, inclusief de Winkelharten en de openbare inrichting. In dit Plan van Aanpak wordt ook beschreven hoe de participatie plaatsvindt.

De procedure voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het Dorpsplein wordt stopgezet. De Raad van State wordt hiervan in kennisgesteld.

Geen invloed op andere projecten

Uit een inventarisatie blijkt dat de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot Hotel Nieuw Nassau geen gevolgen heeft voor andere projecten. Alleen voor Hotel Nieuw Nassau en het Dorpsplein is de vergunningaanvraag gecoördineerd met een objectnummerbesluit.

Comments are closed.