Gebruik stamhout uit Herontwikkeling het Oude Hof

Wij hebben ingestemd met het hergebruik van het bij het herstel van de oude laanstructuur langs de vijvers uit het Oude Hof vrijkomend stamhout. Kunstenaars en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het vrijgekomen stamhout hebben inmiddels een verzoek kunnen doen voor deze boomstammen. Toekenning hiervan geschiedt op basis van de voorwaarden zoals deze in motie van 11 november 2021 zijn opgenomen. De toetsing ten behoeve van toekenning is afgerond.

Wij hebben ingestemd met het herstel van de oeverbelijning langs de vijvers in het Oude Hof en een gedeeltelijk herstel van de historische laanstructuur door middel van het kappen en herplanten van bomen. Deze werkzaamheden zijn intussen afgerond.

De bij deze werkzaamheden gekapte bomen vervallen volgens het bestek aan de aannemer. Een aantal kunstenaars en belangstellenden uit de gemeente Bergen is van mening dat de gekapte bomen een cultuurhistorische waarde hebben en dat deze niet in de bio centrale horen te eindigen. Met de motie van 11 november heeft uw raad ons college verzocht om het hout ter beschikking te stellen om er kunstobjecten van te maken en/of anderszins objecten die de maatschappij tot nut kunnen dienen. Er is contact gezocht met de verschillende partijen die in het voortraject interesse hebben getoond en leerbedrijven. Hierbij is gesteld dat de partijen kosteloos aan het project dienen mee te werken en dat het kunstwerk of werkstuk aan de gemeente overgedragen wordt om in de openbare ruimte te kunnen plaatsen. Veel partijen hebben aangegeven geen interesse (meer) te hebben. De hoeveelheid stamhout die uiteindelijke toegewezen wordt, is beperkt. Het resterend stamhout wordt vervolgens in het bos van het Oude Hof teruggeplaatst, lees; teruggegeven aan de natuur.

Van de in het kaphout geïnteresseerden, wordt stamhout toegewezen aan die partijen die aangegeven hebben geen kosten in rekening te brengen of anderszins vergoeding willen zien voor hun inzet.

Comments are closed.