Voortgang Omgevingswet

Op 14 december 2021 heeft minister Ollongren met bijgaande brief de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. Daarin geeft ze aan nog steeds te koersen op invoering per 1 juli 2022. Met deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.

Datum van inwerkingtreding

Zoals in bijgaande kamerbrief van de minister is te lezen wordt de route naar 1 juli 2022 zowel haalbaar als wenselijk geacht. De datum van inwerkingtreding moet nog vastgelegd worden in een Koninklijk Besluit. Dat is de laatste stap waarmee de voorgenomen datum van inwerkingtreding definitief wordt. Alleen na instemming van de Eerste en Tweede Kamer kan de Omgevingswet in werking treden.

Wat betekent dit voor onze gemeente?

De voorbereidingen op de Omgevingswet in gemeente Bergen zijn in volle gang. Dit doen wij in samenwerking met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. De voorbereidingen op de Omgevingswet in gemeente Uitgeest zijn in volle gang. Dit doen wij in samenwerking met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een belangrijk startmoment markeren. Een moment waarop nog niet alles af is, maar waarop we gaan beginnen. Ook voor ons is het belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de datum van inwerkingtreding. Deze duidelijkheid ontstaat pas definitief na instemming door beide Kamers en dat duurt mogelijk nog tot april 2022. Tot die tijd blijven we onze voorbereidingen richten op een invoering per 1 juli 2022.

Een aantal onderdelen lichten we hieronder nader toe.

Digitalisering

Aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022 zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de continuïteit van primaire processen – de planvorming en de vergunningverlening – en van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Waardoor belangrijke gebiedsontwikkelingen, waaronder woningbouw, niet worden gehinderd. Dat betekent dat er een stabiele landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO) moet zijn, waarop bevoegd gezagen moeten aansluiten. Als gemeente moeten we aansluiten met drie systemen:

  1. De plansoftware: om omgevingsdocumenten, zoals het omgevingsplan, te publiceren;
  2. De toepasbare regelsoftware: om toepasbare regels te maken en te registreren. Initiatiefnemers kunnen zo via het Omgevingsloket checken of ze een vergunning nodig hebben;
  3. De vergunningensoftware: om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen en te behandelen.

Het aansluiten op het DSO gebeurt in samenwerking met onze softwareleveranciers en de beheerorganisatie van het DSO. Op dit moment zijn we met onze plan- en toepasbare regelsoftware al aangesloten op het DSO. In het vierde kwartaal van 2021 leken we met onze vergunningensoftware ook aangesloten te zijn. Echter blijkt onze vergunningensoftware nog niet volledig aangesloten te zijn op het DSO. Eerder kregen wij signaal vanuit onze softwareleverancier dat de aansluiting gereed was. Daarbij hadden we ook al een succesvolle test gedaan. Toch staan wij op de landelijke aansluitmonitor niet geregistreerd als aangesloten. Onderzoek wijst uit dat de aansluiting voor onze gemeente technisch in orde is. Maar omdat we met vier gemeenten aansluiten is er nog een laatste stap nodig. Die laatste stap blijkt vooral administratief van aard, maar is complex. In samenspraak met onze softwareleverancier, de beheerorganisatie van het DSO en Logius (de dienst digitale overheid) werken we aan een oplossing. Dit heeft vooralsnog weinig effect op onze tijd om te oefenen met het stelsel, omdat de aansluiting technisch wel werkt. Uiteraard informeren we u actief wanneer we volledig aangesloten zijn op het DSO.

Omgevingsplan

De belangrijkste instrumenten voor gemeenten in het kader van de Omgevingswet zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Op 26 januari 2022 staat het Omgevingsplan centraal tijdens een deelsessie van de BUCH raadsinformatieavond. Het Omgevingsplan kan worden gezien als de opvolger van de huidige bestemmingsplannen en diverse verordeningen. Het Omgevingsplan is breder en integraler dan een bestemmingsplan en bevat alle regels voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden, beschikken we over een tijdelijk omgevingsplan. Het tijdelijk omgevingsplan bevat de bestemmingsplannen en de regels uit de bruidsschat (de regels die het Rijk overdraagt aan gemeenten). Komende jaren zetten we stapsgewijs het tijdelijk omgevingsplan om in het definitieve omgevingsplan: een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Als een gemeente het tijdelijke omgevingsplan in de tussentijd wil wijzigen, bijvoorbeeld voor een gebiedsontwikkeling, dan moet deze wijziging vanaf de inwerkingtredingsdatum ook al voldoen de eisen van de Omgevingswet. Tijdens de BUCH raadsavond van 26 januari 2022 kunt u nader kennis maken met het instrument Omgevingsplan en nemen we u mee in deze stapsgewijze aanpak.

Bijlage:

Voortgangsbrief Omgevingswet december 2021

Comments are closed.