---

Jaarrapportage bezoekersmarketing 2022

Bijgaand de jaarrapportage bezoekersmarketing 2022.

Lees verder

---

Uitstel behandeling bezwaar tegen vergunning PWN

Op 24 februari 2023 heeft het college vergunning verleend voor de kap van bomen (16,2 ha naaldbos) in het duingebied bij Bergen aan Zee. Als reactie hierop zijn acht bezwaren binnengekomen, waarvan zes kennelijk niet-ontvankelijk. De bezwaren van de Fietsersbond en van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied bleken wel ontvankelijk. Op 5 juni stond de behandeling …

Lees verder

---

Integraal Veiligheidsplan

Voor het vormgeven van het gemeentelijke veiligheidsbeleid wordt iedere vier jaar een Integraal Veiligheidsbeleidsplan (hierna: IVB) opgesteld. Voor de huidige beleidsperiode geldt dat deze met 1 jaar is verlengd voor de vier BUCH-gemeenten en dat voor de periode 2024-2027 een nieuw, vierjarig, IVB opgesteld moet worden. Het IVB wordt vastgesteld door de gemeenteraad nadat burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. In deze raadsinformatiebrief …

Lees verder

---

Vergaderstukken tijdelijk digitaal openbaar

Op maandagmiddag 19 juni is gebleken dat via internet in ieder geval de vergaderstukken van de collegevergaderingen van 6, 12 en 20 juni 2023 via Gemeenteoplossingen openbaar in te zien waren. Ook voor mensen zonder account. Zodra het datalek is ontdekt, is direct actie ondernomen om de vergaderingen weer besloten te maken en is melding gedaan bij de burgemeester, gemeentesecretaris, …

Lees verder

---

Regionale woningprogrammering maart 2023

Bijgaand treft u de nieuwe regionale woningprogrammering en de brief van de portefeuillehouders Wonen van Regio Alkmaar waarin de Woningprogrammering naar realisatiecapaciteit Regio Alkmaar van maart 2023 wordt toegelicht. De gegevens op www.plancapaciteit.nl vormen de basis voor de regionale woningprogrammering. Twee keer per jaar (maart en oktober) wordt er een nieuwe (regionale) programmering naar realisatiecapaciteit opgesteld. Deze programmering wordt regionaal …

Lees verder

---

Openbare basisschool Lucebert en Openbare basisschool Van Reenen

Zoals u in de media heeft kunnen volgen, zet het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) de fusieplannen van de Openbare basisschool Van Reenen en Openbare basisschool Lucebert door. Ons college was al geruime tijd vertrouwelijk op de hoogte van het dilemma voor ISOB om tot fusie van hun twee vestigingen in Bergen te komen. In 2021 is …

Lees verder

---

Contractering JeugdzorgPlus NHN 2023-2030

Ons college heeft op 6 juni 2023 het inkooptraject JeugdZorgPlus afgerond door kennis te nemen van de gunning aan zorgaanbieder i-Hub voor de uitvoering van JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord vanaf 1 juli 2023 en door in te stemmen met de aan de inkoopafspraken verbonden afspraken over de vergoeding van de kosten die voortkomen uit de om- en afbouw van JeugdzorgPlus. …

Lees verder

---