---

Voortgang Omgevingswet

Op 14 december 2021 heeft minister Ollongren met bijgaande brief de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. Daarin geeft ze aan nog steeds te koersen op invoering per 1 juli 2022. Met deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. Datum van inwerkingtreding Zoals in bijgaande kamerbrief van de minister is te lezen wordt …

Lees verder

---

Resultaten afvalscheiding buurgemeenten

Op 20 mei 2021 stelde u het beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof’ vast. In de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn vergelijkbare grondstoffenplannen vastgesteld. Alle maatregelen zijn daar per 1 januari 2021 geïmplementeerd. De inwoners doen hun best om goed te scheiden. De gemeenten houden hun inwoners regelmatig op de hoogte over de resultaten. Zo weten de mensen waar zij …

Lees verder

---

Nieuwsbrief Honorering Makersloket 2021 gemeente Bergen

Ons college heeft op 11 januari 2022 een besluit genomen over het advies van de Adviescommissie Kunst en Cultuur over de honorering van het makersloket. Hierbij zijn 13 van de 29 aanvragen gehonoreerd. Wij hebben uw raad op 4 november 2021 toegezegd u te informeren over de voortgang en monitoring van deze regeling. Dat doen wij hierbij. Proces Er zijn …

Lees verder

---

Overzicht aangenomen amendementen en moties Haromonielocatie

Uw raad heeft op 8 juli 2021 het bestemmingsplan Harmonielocatie Bergen vastgesteld. Bij de bespreking in uw raad is gevraagd naar een overzicht van de aangenomen amendementen en moties bij de behandeling van de verschillende plannen voor de Harmonielocatie in het centrum van Bergen vanaf 2014. En, uw wilde zien wat de stand van zaken was van de uitvoering van …

Lees verder

---