---

Ontslag voorzitter

Op 9 februari 2023 heeft de heer F. van Leeuwarden aan het college zijn ontslag aangeboden als voorzitter en als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Bergen NH. Het college heeft de heer Van Leeuwarden per brief bedankt voor zijn actieve inzet bij de Adviesraad Sociaal Domein en zijn bijdrage aan de uitgebrachte adviezen. De periode van samenwerking met de …

Lees verder

---

Jaarverslag 2022 commissie bezwaarschriften Bergen

De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: commissie bezwaarschriften) heeft een jaarverslag over 2022 opgesteld en aangeboden aan ons college. Wij hebben kennis genomen van het jaarverslag 2022 en brengen het hierbij onder de aandacht van uw raad. In het jaarverslag 2022 geeft de commissie bezwaarschriften in diverse tabellen inzicht in aantallen ontvangen bezwaarschriften en de resultaten van …

Lees verder

---

Nieuwe Huisvestingsverordening

In de huisvestingsverordening zijn regels opgenomen over de toewijzing van sociale huurwoningen, over het bepalen van urgentievolgorde voor woningzoekenden en regels m.b.t. toeristische verhuur. Ook kan de huisvestingsverordening regels bevatten over onder andere opkoopbescherming en voorrang voor eigen inwoners. Alle gemeenteraden in Regio Alkmaar worden voorgesteld vóór 1 juli 2023 een nieuwe huisvestingsverordening vast te stellen en daardoor hangt hier …

Lees verder

---

Wijzigingen implementatie Wet GR

Toezegging burgemeester bij de behandeling van het agendapunt Wijzigingen implementatie Wet GR tijdens de algemene raadscommissie van 19 januari 2023. De griffie heeft de volgende toezegging genoteerd: De Functionaris Gegevensbescherming (FG) wordt verzocht om i.h.k.v. de uitwisseling van vele gegevens die plaatsvinden onderling contact met collega’s te zoeken om dit goed af te stemmen. Reactie van de FG: In de …

Lees verder

---

Nieuwsbrief Klimaat maart 2023

De nieuwsbrief van programma Klimaat in nieuwe vorm. In deze voorjaarseditie wordt ingegaan op vier van de vijf pijlers van het programma. Circulaire Economie, Klimaatadaptatie, Duurzame mobiliteit en Energietransitie, inclusief Warmtetransitie. Nieuwsbrief BUCH Programma Klimaat

Lees verder

Geschikte opvanglocaties

Vanaf maart 2022 worden er binnen de gemeente op verschillende plaatsen Oekraïners opgevangen. Een deel van deze Oekraïense ontheemden wordt opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties (GOO). Een groot deel wordt ook opgevangen bij particulieren (POO). Nu de oorlog voortduurt is er meer vraag naar gemeentelijke opvang. Deze vraag komt met name vanuit de particuliere opvang die in sommige gevallen niet langer …

Lees verder

---

Vervolgproces stedenbouwkundige visie Schoorl Centrum

Nadat de raad op 26 januari jl. de stedenbouwkundige visie voor Schoorl-Centrum heeft vastgesteld, is een start gemaakt met het vervolgproces: o.a. het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Inwoners en belanghebbenden worden hier actief bij betrokken in de vorm van een klankbordgroep. Hiervoor is een oproep geplaatst via de gemeentelijke kanalen (gemeentekrant, social media). Ook zijn inwoners die eerder hebben meegedacht …

Lees verder

---

College verleent opnieuw omgevingsvergunning voor mtb-route in Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg en wijziging van de mountainbikeroute (MTB-route) in de Schoorlse duinen. Op 1 februari 2021 heeft het college de omgevingsvergunning verleend. Hiertegen stelde Stichting Duinbes/ Milieudefensie, Stichting Wandelnet en Stichting Natuurbelang beroep in. Op 11 juli 2022 vernietigde de rechtbank de omgevingsvergunning om de volgende redenen: De mtb-route is een openbare weg …

Lees verder

---