---

Procedure Dorpsplein

Procedure Dorpsplein In onze nieuwsbrief van 6 april heeft het college u als volgt geïnformeerd: De procedure voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het Dorpsplein wordt stopgezet. De Raad van State wordt hiervan in kennis gesteld. Indien de Raad van State wordt geïnformeerd dat er geen sprake zal zijn van het aanleveren van een vvgb, dan …

Lees verder

---

Subsidieoverzicht 2023

De aanleiding van dit subsidieoverzicht is de motie van de raad van 30 juni 2020. De raad jaarlijks bij de jaarrekening een overzicht te verstrekken van de verleende subsidies. Wij sturen u met ingang van begrotingsjaar 2023 voor de behandeling van de begroting een apart overzicht van de verleende subsidies, inclusief een inhoudelijke toelichting, van het huidige jaar. Het Subsidieoverzicht …

Lees verder

---

Programma OER

Voorliggend document betreft de brief van de provincie, namens de gemeente Bergen, aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek om de Rijksweg N9 op te nemen in het programma OER. Wat is het programma OER? Onderdeel van de RES’en is de opwekking van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030. Rijkswaterstaat werkt binnen het programma Opwek Energie …

Lees verder

---

Vervolgproces fietspad Eeuwigelaan

Op 26 april heeft de Raad van State het hoger beroep van de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. inzake de realisatie van het tweede fietspad gegrond verklaard. Zowel het gemeentelijke besluit op hun bezwaar als de door de rechtbank Haarlem gedane gerechtelijke uitspraak in beroep, zijn door de afdeling vernietigd. Wij moeten daarom  bepalen of wij het besluit beter gemotiveerd willen handhaven …

Lees verder

---

Brief Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Ter kennisname ontvangt u bijgaande brief van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord betreffende destinatiemarketing Holland boven Amsterdam. De gemeenten gaan met elkaar in gesprek over hoe in de toekomst vorm te geven aan destinatiemarketing. Verdere informatie hierover volgt op een nader moment. Brief voortgang Holland boven Amsterdam bij ONHN

Lees verder

---