---

Woondeal 2.0 NHN

Bijgaand treft u ter kennisname de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord. De Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord wordt op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voorbereid. De nieuwe Woondeal 2.0 heeft een meer kwalitatief karakter (o.a. prijsklassen en doelgroepen) dan onze Woondeal NHN uit 2020 en raakt hiermee de bevoegdheid van gemeenten. Het college heeft op 7 februari …

Lees verder

---

Grondverkoop en sociale woningbouw

Matiging indexatie grondverkoop ten behoeve van bouw sociale huurwoningen De gemeente heeft een maatschappelijke plicht om ook voor lagere inkomensgroepen betaalbare woningen te realiseren. Dat doet de gemeente Bergen in nauwe samenwerking met woningcorporatie Kennemer Wonen. Kennemer Wonen heeft alleen de afgelopen periode, naast de gestegen grondprijzen, ook te maken met door grondstoffen schaarste veroorzaakte stijging van bouwkosten. Daardoor dreigen …

Lees verder

---

Inzamelen huishoudelijk afval door de BUCH

1 januari 2023 markeerde niet alleen de start van het nieuwe jaar, maar ook de start van de BUCH-werkorganisatie als de inzamelaar van huishoudelijk afval in de gemeente Bergen. De inzameldienst heeft er op ingezet om de impact van de overgang naar de nieuwe inzamelaar voor de inwoners te beperken en ze te bedienen met het vertrouwde: de bestaande routes …

Lees verder

---

Inzet op kwaliteit pmd: Complimenten-campagne

In het eerste kwartaal van dit jaar gaat er een pmd-campagne van start. Aanleiding Er zit veel vervuiling in de pmd-container. Mensen gooien verkeerde spullen in de container, zoals piepschuim, oud papier en ander soort afval. In sommige gevallen wordt er ook restafval in de pmd-container gegooid. Daarnaast willen we met de campagne voorkomen dat mensen zwarte en grijze zakken gebruiken …

Lees verder

---

Bestemmingswijziging Saenehof

In het Saenehof staan 78 woningen in eigendom bij Viva Zorggroep. Van oudsher waren dit aanleunwoningen als onderdeel van het verzorgingshuis De Marke. Na de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 echter is een start gemaakt met het scheiden van wonen en zorg en inmiddels is dat ook verplicht. Alle woningen in het Saenehof hebben daarom een …

Lees verder

---

Kapvergunning

PWN heeft oktober vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitvoering van natuurherstelmaatregelen in het duingebied ten noorden van Bergen aan Zee. Onderdeel van de voorgenomen werkzaamheden is kap van 16,2 ha dennenbos. Het college heeft vrijdag 24 februari besloten om de vergunning toe te kennen. Natuurherstelmaatregelen De werkzaamheden die PWN gaat uitvoeren, vloeien voort uit het beheerplan Natura-2000. PWN …

Lees verder

---

Bestuurlijke reactie op het rapport van de Radbouduniversiteit over onteigeningen en rechtsherstel van Joods burgers in Bergen

Het college informeert u over het voltooid onderzoek van de Radbouduniversiteit over onteigeningen en rechtsherstel van Joodse burgers in Alkmaar, Den Helder en zeven andere Noord-Hollandse gemeenten. Naar aanleiding van publicaties en raadsvragen (2020), hebben enkele gemeenten, waaronder de gemeente Bergen, een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar onteigeningen en rechtsherstel van Joods inwoners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het …

Lees verder

---

Informatie uit de nieuwsbrief Oekraïne

Hieronder informeren wij u over de landelijke actualiteiten met betrekking tot de opvang Oekraïne en de stand van zaken met betrekking tot de opvang en ondersteuning van Oekraïners in de BUCH. De tijdelijke bescherming voor derdelanders uit Oekraïne is verlengd. Het gaat om vluchtelingen uit Oekraïne die feitelijk afkomstig zijn uit een ander land – vluchtelingen die tijdelijk werkten of …

Lees verder

---