---

Vragen VVD ‘Afvalverwerking BUCH’

Door de fractie van de VVD zijn 4 vragen gesteld met als onderwerp ‘Afvalverwerking BUCH’. Hieronder de vragen vergezeld van de beantwoording. Fractie VVD:  Inwoners hebben onlangs een krant ontvangen van de BUCH waarin te lezen valt dat er bij niet correcte afvalscheiding, gele en rode kaarten worden uitgedeeld. De afvalophaler kijkt in de container of hij papieren kan vinden …

Lees verder

---

Nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij hebben in de vergadering van 24 januari 2023 het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente Bergen vastgesteld. Deze vaststelling is in lijn met wat in de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) staat, de gemeenteraad bepaalt de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. In artikel 15 lid 1 aanhef …

Lees verder

---

Update herinrichting Schoorl Centrum

In de nieuwsbrief van november 2022 informeerden we u over de laatste stand van zaken rondom het project. Hieronder geven we u graag een update over de herziene planning. Stand van zaken Aangezien de Raad van State op 2 november jl. de bouwvrijstelling stikstof heeft ingetrokken, vormt dit in de voorbereidingen op dit moment een grote uitdaging. De Uit de …

Lees verder

---

Voortgang implementatie inkoop ambulante jeugdhulp en verblijf

De 6 gemeenten in de regio Alkmaar hebben per 1 januari 2023 nieuwe contracten afgesloten met aanbieders van jeugdhulp (verblijf en ambulant). De financiële omvang van jeugdhulp verblijf bedroeg in 2021 in Bergen: € 1,2 mln / 44 cliënten en voor jeugdhulp ambulant betrof het € 3,2 mln / 584 cliënten). In september is de gemeenteraden geïnformeerd over de gunning …

Lees verder

---

Crisisfunctie Jeugd

Via deze brief willen wij u graag informeren over de volgende punten: Stand van zaken toevoeging van de taak crisisfunctie Jeugd aan de GR GGD HN. De verlenging van de overeenkomst met de Integrale Crisisdienst Jeugd. Inleiding De 18 gemeenten Noord-Holland Noord (NHN) hebben in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanbesteding voor de taak crisisfunctie Jeugd 0-18 jaar. Dit heeft …

Lees verder

---