---

Protocol veilig werken

In de arc van 19 januari zijn vragen gesteld over het protocol veilig werken politieke ambtsdragers. De beantwoording is op 26 januari via de mail naar uw raad gestuurd omdat het punt op de agenda van de raad stond. Het lijkt ons college goed om u ook op deze manier nog te informeren. De portefeuillehouder heeft naar de vraag laten …

Lees verder

---

Ruimtelijke randvoorwaarden perceel Zakedijkje/Natteweg

Meerdere geïnteresseerden hebben zich bij de gemeente gemeld of een woningbouwontwikkeling op het perceel aan het Zakedijkje c.q. de Natteweg (nummer 3462) mogelijk zou zijn. Als reactie hierop is een set aan randvoorwaarden gesteld waaraan een eventuele woningbouwontwikkeling ten minste moet voldoen. Deze ruimtelijke kaders zijn tot stand gekomen in overleg met de Provincie Noord-Holland (in verband met de toezing …

Lees verder

---

Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten

Tijdens de raadsinformatieavond op 12 januari 2023 is een toezegging aan de gemeenteraad gedaan om extra uitleg te geven over de financiering van het beleid en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Het uitvoeringsprogramma is voor een deel afhankelijk van de klimaatgelden van het rijk, ook wel Jetten-gelden genoemd, die uitgekeerd gaan worden in de meicirculaire. Later in het eerste kwartaal …

Lees verder

---

Kunst in de kern

In 2021 is de beleidsnota Kunst en Cultuur 2021-2026 vastgesteld door de raad. Op basis van deze nota heeft het college de subsidieregeling Kunst in de kern 2021 vastgesteld. Deze regeling valt onder het programma Een aantrekkelijke gemeente. Dit programma is gericht op het verbeteren van economische doelstellingen, zoals het aantrekken van meer kwaliteitstoeristen en seizoensverlenging. De raad wil deze …

Lees verder

---

Voortgang Onderwijs huisvestingsuitvoering

Op 19 januari 2023 zijn de stukken over de financiering van de tijdelijke huisvesting van de BSG tijdens de renovatie/ nieuwbouw van het gebouw aan de Rondelaan 34 in Bergen naar de raad gestuurd. De agendacommissie heeft ingestemd met de behandeling in de arc van 9 februari  en de raad van 23 februari 2023. Bij beschikbaar stelling van de middelen …

Lees verder

---

Netwerkorganisatie Alkmaar

In de bijlage de raadsinformatiebrief van de Netwerkorganisatie Alkmaar. Bijlage: Uitkomsten bedrijfsvoeringstoetsen jeugdhulpaanbieders

Lees verder

---

NPO activiteiten

Voor de behandeling van de tweede beleidsrapportage zijn door de fractie van D66 vragen gesteld. Hierbij de beantwoording van de vraag over de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden. Van de besteding van de NPO gelden is een actueel overzicht beschikbaar, die aan deze nieuwbrief is toegevoegd. In december is dit een overzicht gedeeld met  de betrokken partners w.o.  onderwijs kinderopvang. …

Lees verder

---

JeugdzorgPlus

Hierbij willen wij u informeren over het verloop van het verwervingstraject JeugdzorgPlus in Noord-Holland-Noord. In deze brief beschrijven wij eerst de huidige stand van zaken van het traject. Vervolgens schetsen wij het vervolg van het traject voor het nieuwe contract. Het contract met de huidige aanbieder loopt af op 4 februari. Huidige stand van zaken verwervingstraject Gemeenten hebben een wettelijke …

Lees verder

---