---

Beantwoording vragen van CDA in het Vragenhalfuur van 10 november 2022 over 2e woningbezit

De fractie van het CDA heeft gevraagd hoeveel woningen er momenteel als tweede woning worden gebruikt behalve de toegestane tweede woningen in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. Door de portefeuillehouder is toegezegd hier schriftelijk op terug te komen.Deze aantallen worden niet continu gemonitord. Onderzoeksbureau STEC heeft in 2022 uitgezocht hoeveel woningen in de gemeente Bergen gebruikt worden als …

Lees verder

---

Openstaande (technische) vragen na de algemene raadscommissie van 1 december 2022

Bij de behandeling van een aantal agendapunten in de algemene raadscommissie van 1 december zijn niet alle vragen mondeling beantwoord. Deze beantwoording treft u hierbij aan. Wij hebben deze antwoorden ook op 13 december naar uw raad gestuurd zodat u voor uw vergadering van 15 december was geïnformeerd. Om niet van de gedragslijn af te wijken dat openstaande vragen via …

Lees verder

---

Sloop Bakemaflat Bergen

Zoals bekend is de sloopvergunning voor de Bakemaflat in Bergen onherroepelijk. Daarom hebben we opdracht gegeven om in het eerste kwartaal 2023 te starten met de sloop. Over de exacte datum informeren wij u in januari. Ook weten we dan meer over wanneer de monumentale kastanjeboom verplaatst wordt.   Na de sloop wordt van het vrijgekomen terrein een tijdelijk plein …

Lees verder

---

Jaarplan 2023

Op basis van de Prestatieafspraken 2021– 2024 wordt er elk jaar een jaarplan gemaakt waarin de huidige stand van zaken wordt weergegeven en de verwachtingen voor het komende jaar. Voor u ligt het Jaarplan 2023. Prestatieafspraken De Woningwet 2015 creëert heldere spelregels voor de sociale huursector. De wet waarborgt de uitvoering van de kerntaak van woningcorporaties, namelijk zorgen dat mensen …

Lees verder

---

Nieuwsbrief Sociaal Domein

Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief Sociaal Domein van 2022, waarin wij u op de hoogtebrengen van de lopende zaken.In deze uitgave informeren wij u over: Invoering passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp per 1 januari 2025Aanpak energiearmoede (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties d.d. 6 december 2022

Lees verder

---

Q&A aanvraag omgevingsvergunning duingebied Bergen aan Zee

Door PWN is een vergunningsaanvraag ingediend voor de omvorming van 16,2 ha naaldbos naar duingrasland. Over deze plannen hebben PWN en Provincie Noord-Holland gecommuniceerd en zijn berichten verschenen in de media. Omdat het college heeft geconstateerd dat raadsleden vragen hierover krijgen van inwoners, geven we hierbij – in de vorm van een Q&A - informatie over de aanvraag en de …

Lees verder

---

Stand van zaken motorenoverlast

De inwoners en ondernemers van de gemeente Bergen ondervinden al jaren geluidsoverlast van motorvoertuigen, vooral motoren. Dit is vooral het geval in de periodes dat er sprake is van mooi (toer)weer. Niet alleen in Bergen hebben wij hiermee te maken maar ook andere gemeenten worstelen met de aanpak van dit fenomeen. Vanuit Bergen zijn er al verschillende initiatieven ondernomen om …

Lees verder

---

Raadsinformatie over  regionale bestuursopdracht Flexwoningen

Gemeenten in de Regio gaan aan de slag met een gezamenlijke bestuursopdracht voor flexwoningen. Aanleiding vormt de mogelijkheid om als regio samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken flexwoningen te realiseren om een extra aanbod te creëren voor bepaalde doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt en statushouders.  Daarbij wordt ook de samenwerking met de woningbouwcorporaties gezocht. Het ministerie biedt enerzijds …

Lees verder

---

Raadsvragen over diverse soorten opvang

Door de fractievoorzitter van D66 zijn namens de raad vragen gesteld over diverse soorten opvang. In de bijlage de beantwoording van de vragen. Deze zijn afgestemd met de Veiligheidsregio. De vragen met de beantwoording zijn ook separaat naar uw raad verzonden. Voor de vindbaarheid voegen we het document ook toe aan de digitale nieuwsbrief. Bijlage technische vragen, stand van zaken …

Lees verder

---

Uitvoering vuurwerkverbod

Wij hebben op dinsdag 13 december 2022 negen gebieden aangewezen waar het verboden is om met de komende jaarwisseling vuurwerk af te steken. Het verbod geldt van 31 december 2022 18:00 uur tot 1 januari 2023 02.00 uur. Naar aanleiding van het persbericht over dit onderwerp zijn door de fractie van het CDA mondelinge vragen aan de portefeuillehouder gesteld omdat …

Lees verder

---
---