Incidentele uitkering cao 2022

Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 gaat trager dan gewenst. Werkgevers WSGO en VNG spraken daarom met de vakbonden af om medewerkers in december een eenmalige uitkering te geven van € 750 of € 375 (afhankelijk van inkomen). Voor de BUCH werkorganisatie komt dit neer op € 420.000 incidenteel aan extra kosten die niet zijn begroot. Het aandeel …

Lees verder

---

Subsidieoverzicht 2022

Bijlage: Subsidieoverzicht 2022

Lees verder

---

Stand van zaken project voetbal fusie Egmonden

Zoals inmiddels bekend heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) op 24 augustus 2022 het vaststellingsbesluit van de raad dat ziet op de bestemmingsplannen “Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties” vernietigd. De uitspraak van de Raad van State is aan uw raad op 13 oktober 2022 toegezonden. Aan het vernietigen van het vaststellingsbesluit …

Lees verder

---

Plan van aanpak: ‘Versnellen realisatie energie infrastructuur Noord-Holland’

U ontvangt hierbij via de link ter kennisname het plan van aanpak ‘versnellen realisatie energie-infrastructuur’. Ons college heeft deze op 22 november jl. vastgesteld. Het elektriciteitsnetwerk heeft op vele plekken in de provincie zijn maximale transportcapaciteit bereikt. Dit heeft grote effecten op de samenleving. Zo wordt de economische groei geremd doordat nieuwe bedrijven zich niet kunnen vestigen en bestaande bedrijven …

Lees verder

---

Voortgang realisatie knip in Molenweidtje

In de raadsvergadering van 20 mei 2021 is als onderdeel van de Structuurvisie Bergen Oost gesproken over de afwikkeling van het autoverkeer als gevolg van de in deze visie genoemde ontwikkelingen. Hierover is besloten dat er op het Molenweidtje “een knip” voor autoverkeer komt om zo dit verkeer op een goede manier over de beschikbare wegen af te wikkelen. Over …

Lees verder

---

Klimaat en duurzaamheid

De fractie van Ons Dorp heeft voor aanvang van de algemene raadscommissie van 1 december 2022 een aantal technische vragen bij de beleidsrapportage gesteld. Één vraag kon niet voor aanvang van de arc beantwoord worden. U treft hierbij de beantwoording aan. 3b Klimaat en duurzaamheid    Graag een concrete invulling van de planning. Bij vertraging door personeelsgebrek is geen planning aangegeven. …

Lees verder

---

Stand van zaken uitwerking maatregelen energiearmoede

Bij brieven van 13 oktober en 7 november jl., bent u geïnformeerd over de basisaanpak van de energiearmoede binnen de gemeente Bergen en over de sindsdien geconcretiseerde aanvullende ondersteuningsmaatregelen. Middels deze brief wordt u eerst geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het plan van aanpak doelgroep 120-150%. Vervolgens informeren wij u over de aanpak die in de …

Lees verder

---

Gevolgen stikstofuitspraak voor bouwprojecten en -activiteiten

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de zogenaamde bouwvrijstelling. De bouwvrijstelling stikstof werd per 1 juli 2021 ingevoerd. Door de vrijstelling was het niet meer nodig om de stikstofdepositie van tijdelijke activiteiten zoals bouw, sloop en aanleg (hierna: realisatiefase) te berekenen in het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming (hierna: Wnb). De …

Lees verder

---

Dorp & Duin

Naar aanleiding van de motie die is aangenomen op 7 juli jl. wordt hard gewerkt aan de uitwerking ervan zodat we dit spoedig kunnen voorleggen aan de raad. Op 28 september is een intentieverklaring getekend door de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen. Met de ondertekening van een intentieverklaring laten de gemeente Bergen en de Provincie Noord-Holland weten gezamenlijk op …

Lees verder

---