---

Toelichting budgetafwijkingen ruimtelijk projecten

Op 13 oktober 2022 is vanuit het Presidium gevraagd naar een nadere onderbouwing van de bedragen zoals deze zijn gepresenteerd in de nieuwsbrief van B en W naar de Gemeenteraad d.d. 28 september 2022. In de onderstaande tabellen zijn voor de projecten Dorp en duin en Bergeweg 125 deze bedragen op hoofdposten gespecificeerd. Doordat er nog facturen in routing zaten …

Lees verder

---

Wetswijziging wonen recreatiewoning

Tijdens de algemene raadscommissie van 29 april 2021 heeft de toenmalige wethouder de volgende toezegging laten noteren: N.a.v.de inspreekreactie van de heer Visser – agendapunt 2- zegt wethouder Valkering toe dat de raad wordt geïnformeerd over de door de Minister aangekondigde wetswijziging in deze (recreatief en permanent wonen op recreatieparken). In deze nieuwsbrief komen wij terug op deze toezegging. Verloop …

Lees verder

---

Update herinrichting Schoorl centrum

Op 22 maart 2022 heeft het college het Definitief Ontwerp vastgesteld voor de herinrichtring van het centrum van Schoorl. In deze nieuwsbrief volgt een toelichting over het parkeren op de Heereweg en de wens om deze weg tussen de Sportlaan en Laanweg uitsluitend toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. Eerder genomen besluiten Met betrekking tot de herinrichting van Schoorl Centrum heeft …

Lees verder

---

Uitvoeringsprogramma VTH 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Jaarlijks wordt door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) een Uitvoeringsprogramma VTH opgesteld. Ons college heeft op 1 november het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 en het Jaarverslag 2021 vastgesteld. Uitvoeringsprogramma VTH 2022 De OD NHN geeft met het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen inzicht in welke taken zij met de beschikbaar gestelde middelen van de deelnemer(s) uit wil gaan voeren. Het gaat hierbij …

Lees verder

---

Stand van zaken leerlingenvervoer

Per 1 augustus 2022 is het nieuwe contract voor leerlingenvervoer gestart. Willemsen de Koning (WdK) voert dit contract uit, dit is een aanbieder van aangepast vervoer. De afgelopen maanden is de invoering van het nieuwe contract voorbereid, waarbij er enkele knelpunten waren die tijdelijk zijn opgelost. Op 29 augustus is het schooljaar begonnen en willen we u informeren over hoe …

Lees verder

---

Toezegging onderhoud De Schulp

In de raadsvergadering van 11 november 2021 heeft het college de volgende toezegging gedaan: Naar aanleiding van een ingetrokken amendement inzake onderhoudssubsidie De Schulp Egmond-Binnen wordt toegezegd: Indien er andere hoge noden voor De Schulp nodig zijn dan kunnen ze aankloppen bij het college. De situatie zoals geschetst in de toezegging heeft zich nu voorgedaan. Wij hebben besloten subsidie te …

Lees verder

---

Energiearmoede

De kosten voor energie, met name aardgas, zijn fors gestegen. De eerste signalen van mensen die in de problemen komen door de stijgende energierekening komen via schuldhulpverlening, de bijzondere bijstand, al bij ons binnen. Daarnaast horen we dit ook terug van partners in de regio of omliggende gemeenten en medewerkers die dagelijks contact hebben met inwoners en partners. Ook u …

Lees verder

---

Voortgang Omgevingswet

Met nog een paar maanden te gaan, informeren wij u graag over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet. Datum van inwerkingtreding Bij brief van 14 oktober 2022 heeft de Minister besloten de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen tot 1 juli 2023. Wat betekent dit voor onze gemeenten? De voorbereidingen op de Omgevingswet …

Lees verder