---

Nieuwsbrief Sociaal Domein

Bijgaand de derde editie van de nieuwsbrief Sociaal Domein. Nieuwsbrief Editie 3 - juni 2022 Bijlage: Onderzoek De casus door de keten

Lees verder

---

Toezegging flexwoningen raadsvergadering 8 maart 2022

Ons college heeft in de raadsvergadering van 8 maart 2022 naar aanleiding van een ingediende motie (CDA/D66/PvdA inzake flexwoningen gemeente Bergen) de volgende toezegging gedaan: Naast de bestaande geplande woningbouw, te onderzoeken op welke locaties door inzet van flexwoningen (of andere snel realiseerbare woonvoorzieningen), zo snel mogelijk extra woonruimte gerealiseerd kan worden. 2. Deze mogelijkheden zo snel mogelijk bij de …

Lees verder

---

Beantwoording vragen uit het vragenhalfuur bij de algemene raadscommissie van 2 juni 2022

Door de fractie van D66 zijn voor het vragenhalfuur bij de algemene raadscommissie een drietal vragen ingediend. Afgesproken is dat deze schriftelijk worden beantwoord. U treft de beantwoording hierbij aan. 1.            Nu het COA de minimale opvang capaciteit van 300 mensen heeft losgelaten wat gaat de gemeente Bergen doen om te zorgen dat zij haar verantwoordelijkheid neemt in de humane …

Lees verder

---

Transferium Pilot zomer 2022

In het formatieakkoord 2019-2022 staat het draaien van een pilot met overloopterreinen en transferia buiten de kernen van de gemeente Bergen vermeld als actiepunt. Het in november 2021 vastgestelde parkeerbeleid benadrukt de urgentie van het in gebruik nemen van transferia om op deze manier bij te dragen aan het vergroten van de bereikbaarheid en leefbaarheid van met name onze kernen …

Lees verder

---

Pilot bestrijding eikenprocessierups

Sinds mei 2020 wordt de eikenprocessierups ( EPR) binnen het areaal van de BUCH-gemeenten beheerd. In de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo komt de EPR al voor. In de gemeente Bergen is de EPR nog niet gesignaleerd. Het beheer bestaat uit het verwijderen van de gemelde en/of gevonden nesten met eikenprocessierups, beschikbaar stellen van mezenkasten en anders maaien van bermen. …

Lees verder

---