---

Focusagenda regio Alkmaar

Het college heeft op 22 maart 2022 besloten het bestuursconvenant regio Alkmaar vast te stellen en aan te gaan. Door de regio Alkmaar is een overdrachtsdocument opgesteld voor de colleges. Focusagenda Regio Alkmaar Vanuit de wens om de samenwerking strategisch te versterken hebben de gemeenten in de regio Alkmaar samen de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 opgesteld. Deze is in 2019 …

Lees verder

---

Onderzoek Uitwerking Doorfietsroutes regio Alkmaar

Regio Alkmaar wil een netwerk van doorfietsroutes in de regio realiseren om een goede concurrentiepositie te ontwikkelen ten opzichte van het gebruik van de auto. In het onderzoek 'Uitwerking Doorfietsroutes regio Alkmaar' is een nadere uitwerking gedaan van het regionale doorfietsroutenetwerk waarbij enerzijds is gevraagd om de prioritaire route die eerder bestuurlijk is vastgesteld verder uit te werken in een …

Lees verder

---

Resultaten Onderzoek Goudappel Coffeng

Ter uitvoering van een aangenomen motie bij de vaststelling van de structuurvisie voor Bergen-Oost is door het bureau Goudappel-Coffeng onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van de vastgestelde verkeersstructuur voor Bergen-Oost. Daaruit blijkt dat kan worden volstaan met het treffen van enkele kleine maatregelen. Bij de vaststelling van de structuurvisie Bergen – Oost / Oudtburghpolder heeft uw raad aan ons college …

Lees verder

---