---

Informatie aan de gemeenteraad van Bergen

Ter kennisgeving ontvangt u als raad de onderstaande informatie over de Weerbaarheidsscan Werkorganisatie BUCH.De weerbare samenleving gaat over vraagstukken als polarisatie, antidemocratische sentimenten in de samenleving, de normalisering of zelfs verheerlijking van ondermijnende criminaliteit/criminelen, wijkaanpak en subculturen die als parallelle samenlevingen functioneren. Ondermijning betekent dat de rechtsorde onder druk komt te staan door de georganiseerde criminaliteit. De opgave is de …

Lees verder

---

Stedenbouwkundige visie centrum Schoorl

De laatste tijd krijgt de gemeente veel aanvragen binnen voor ruimtelijke initiatieven in Schoorl. De Dorpsvisie 2017 en het plan voor de openbare ruimte van 2019 geven niet genoeg kaders om deze aanvragen in samenhang te beoordelen. Daarom is er een participatietraject voor de opstelling van een  stedenbouwkundige visie gestart. Op 12 januari 2022 was de eerste digitale sessie met …

Lees verder

---

Herleiden van besluitvorming door verslaglegging en archivering

In de organisatie aandacht vragen voor het uitvoeren van de afspraken uit de ‘regeling verslaglegging Bergen’ uit 2019 voor het vastleggen van gemaakte afspraken binnen projecten. Tijdens het vragenhalfuur voorafgaand aan de algemene raadscommissie van 3 februari 2022 is door de fractie van Gemeentebelangen een aantal vragen gesteld over het archief beleid van de gemeente. In deze nieuwsbrief treft u …

Lees verder

---

Voortgang Omgevingswet

In januari 2022 informeerde wij u dat de toenmalige minister nog steeds koerste op invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Kort daarna, op 1 februari 2022, heeft minister De Jonge aangekondigd dat hij de Omgevingswet op een verantwoorde manier wil invoeren en daarom niet zal vasthouden aan deze datum. Met deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. Uitstel van …

Lees verder

---

Vragen van Gemeentebelangen raadsvergadering d.d. 8 feb 2022

naar aanleiding van ingekomen stuk raadsvergadering d.d. 8 februari 2022 – kleinschalige initiatieven in BPL In de raadsvergadering van 8 februari 2022 heeft ons college uw raad toegezegd om de vragen van Gemeentebelangen naar aanleiding van een ingekomen stuk, schriftelijk te beantwoorden. Hierbij treft u de antwoorden aan. Vooraf vinden wij het belangrijk om u er aan te herinneren dat …

Lees verder

---

Bestemmingsplan Herenweg 273A

Op 8 februari 2022 heeft uw raad het beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan Herenweg 273 A als ingekomen stuk ontvangen. Nog voor de behandeling van het beroepschrift door de Raad van State is het ingetrokken. Gebleken is dat het beroep van de indiener helemaal niet zijn bedoeling was, maar dat hij slechts aanvullende informatie wenste. De gemeente heeft de indiener …

Lees verder

---

Wijkgericht werken financieel op orde

In 2012 zijn naar aanleiding van bezuinigingen twee nieuwe regelingen Wijkgericht werken gemaakt: ondersteuningssubsidie en wijkbudget. Deze regelingen zijn gebaseerd op inwonersaantal per wijk. Achter beide regelingen hangen complexe verdeelsleutels. De regelingen werken niet goed voor het doel waarvoor ze zijn opgezet. Beide regelingen moeten aangepast aan de Algemene Subsidieverordening 2016. Tevens wil de gemeente meer inzetten op de ondersteuning …

Lees verder

---

Rectificatie nieuwsbrief Sociaal Domein

Per ongeluk is in de nieuwsbrief van 9 februari 2022 de verkeerde bijlage meegezonden. Hierbij de juiste nieuwsbrief Sociaal Domein en bijlage raadsinformatiebrief. Nieuwsbrief Sociaal Domein editie 1 2022Raadsinformatiebrief inkoopstrategie Bergen

Lees verder

---

Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw

In het weekend van 18-20 juni is in de regio rond gemeente Bergen extreem veel regenwater gevallen die zware overlast en schade heeft veroorzaakt. In de 1e helft van 2022 worden op 15 locaties maatregelen genomen om deze minder kwetsbaar te maken voor wateroverlast, zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief eind december 2021. De kans op meer zware buien neemt …

Lees verder

---