---

Gesprekken Rijk

Alliander informeert de aandeelhouders regelmatig over gesprekken met het Rijk over de vraag of en hoe het Rijk mede invulling kan geven aan de kapitaalbehoefte van regionale netwerkbedrijven. Deze gesprekken verlopen constructief. In het introductiedossier voor de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt dit onderwerp als één van de beleidsprioriteiten benoemd. Op dit moment …

Lees verder

---

Zienswijzen Bestuurlijke regie Schiphol

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft in 2021 zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en de ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol. In dit bericht wordt u geïnformeerd over deze zienswijzen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het eerste kwartaal van 2021 zowel de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) met onderliggend milieueffectrapport (MER), als de ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol …

Lees verder

---
---

Bepalend erfgoed

Onderstaand bericht informeert de raad dat een nota beeldbepalend erfgoed wordt opgesteld. Dit wordt mede uitgevoerd op verzoek van de raad zoals vastgelegd in het formatieakkoord. Het beleid moet leiden tot een beheer vanons erfgoed dat aansluit bij de wensen en eisen voor vandaag en morgen. De vaststelling van de nota wordt aan de volgende raad overgelaten. Het erfgoed van …

Lees verder

---

Update planschade Westdorp

Op 18 december 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State finaal uitspraak gedaan in de hoger beroepen in ruim 30 ‘Westdorpse’ planschadezaken, waarvan de aanvragen in 2012-2013 zijn ingediend. In vier gevallen bleek er van planschade sprake te zijn. Deze is ‘in natura’ vergoed. Dit betekent, kort gezegd, dat betrokkenen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen indienen, indien …

Lees verder

---

Nieuwsbrief Sociaal Domein

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief Sociaal Domein van 2022, waarin wij u op de hoogte brengen van de lopende zaken. In deze uitgave informeren wij u over: Gemeenten BUCH behouden A-status toezicht kinderopvangInkoop jeugdhulp 2023 (Januari 2022)Nota preventief jeugdbeleid Bijlage: Nieuwsbrief Sociaal Domein Raadsinformatiebrief inkoopstrategie

Lees verder

---