---

Uitvoeringsprogramma RES Noord-Holland Noord

In de RES 1.0 is afgesproken dat gemeenten, provincie en waterschappen samen een Uitvoeringsprogramma opstellen. Op 21 december 2021 heeft ons college het regionaal Uitvoeringsprogramma RES NHN vastgesteld. Parallel aan de besluitvorming in de colleges behandelen ook Gedeputeerde Staten en de algemeen besturen van de waterschappen het Uitvoeringsprogramma. Samen de inhoud bepaald Om invulling te geven aan het RES Uitvoeringsprogramma …

Lees verder

---

Overheveling budgetten naar de Werkorganisatie BUCH

Ons college heeft besloten om vanaf 2022 twee budgetten structureel over te dragen aan de Werkorganisatie BUCH. Ook de colleges van Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben hiertoe besloten, het gaat om budgetten die BUCH-breed worden ingezet. Het aanschaffen van hulpmiddelen en gereedschappen voor de medewerkers van sportvelden, begraafplaatsen en gemeentelijke gebouwen. De buitendienstmedewerkers van het domein Beheer Openbare Ruimte maken …

Lees verder

---

Jaarverslag leerplicht 2020-2021

Ons college brengt jaarlijks verslag aan u uit over het gevoerde leerplichtbeleid van het afgelopen schooljaar. Wij bieden u het jaarverslag leerplicht 2020-2021 hierbij ter kennisname aan. Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen.De Leerplichtwet is er op gericht te waarborgen dat alle kinderen aan onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Ons college is belast met het …

Lees verder

---

Aandeelhouderslening Alliander

23 september jl. heeft de raad ingestemd om een lening aan Alliander te verstrekken. Dit bedrag is begin december jl. overgeboekt naar Alliander. 13 december heeft Alliander de aandeelhouders, die een lening hebben verstrekt, geïnformeerd dat de definitieve basisrente is vastgesteld door Ernst & Young en KPMG op 0,10%, vermeerderd met de 1,975% opslag. Het totale rentepercentage komt uit op …

Lees verder

---