---

Uitvoering geven aan programma Top Dienstverlener Nieuw Tij

Met het beschikbaar stellen van budget wordt er door de werkorganisatie BUCH uitvoering gegeven aan het programma Nieuw Tij. Het programma Top Dienstverlener is vastgelegd in de notitie Nieuw Tij. Op donderdag 3 september zijn de betrokken collega’s van de BUCH hierover tijdens een raadsinformatieavond met uw raad in gesprek gegaan. In de begroting van 2021 e.v. is budget opgenomen …

Lees verder

---

VTH-strategie 2021-2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Ons college heeft op 23 maart besloten de VTH-strategie 2021-2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en de bijhorende evaluatie van de voorgaande strategie vast te stellen. De VTH-strategie is in twee varianten vastgesteld en deze worden samen met de evaluatie van de voorgaande strategie bij deze ter kennisname aan uw raad gestuurd. VTH-strategie Op grond van de Wet …

Lees verder

---

Verzoek huurkorting Strandondernemers

Rensen Advocaten heeft namens Strandvereniging B.E.S. in een brief van 26 februari 2021 verzocht een korting van 50% op de huurprijs te bieden gedurende de periode 15 oktober 2020 tot 15 maart 2021. Rensen Advocaten verwijst hierbij naar eerdere gerechtelijke uitspraken. Wij hebben kennis genomen van het verzoek van de Strandondernemers en stemmen niet in met een generieke korting voor …

Lees verder

---

Budget regio Alkmaar

De stuurgroep focusagenda heeft middels de memo “Verantwoording budget 2020 en gevolgen voor bijdrage 2021” verantwoording afgelegd aan de gemeenten over het budget 2020 voor de regio Alkmaar. In 2020 is er sprake van een overschot. Wij hebben ingestemd met het voorstel van de stuurgroep focusagenda om het overschot te verrekenen met de bijdrage voor 2021 en die vast te …

Lees verder

---

Bestuurlijke routekaart naar één regionale uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet

Met het vaststellen van een bestuurlijke hoofdlijnennotitie door de colleges in de regio medio mei, worden de eerste contouren van de regionale uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet duidelijk, en wordt er bestuurlijk richting gegeven voor de verdere uitwerking richting de zomer. De routekaart in deze nieuwsbrief geeft u een beeld hoe het bestuurlijke traject er verder uit ziet. In januari hebben …

Lees verder

---

Reactie brief Inretail Bergen NH

Gemeente Bergen deelt de zorgen van de brief van Inretail en gaat , samen met de lokale ondernemers, van start met het opstellen van een lokale detailhandelsvisie. Op 22 februari hebt u ons een brief geschreven over de actualisatie van de detailhandelsvisie en centrumvisie in het licht van corona. Als gemeente Bergen delen wij ook de zorgen zoals u beschrijft …

Lees verder

---

Besluitvorming Algemeen Bestuur Veiligheidsregio

In bijgaande documenten treft u de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio aan over de ingediende zienswijzen op de Kadernota. De reactie op de zienswijzen is ook toegevoegd. Het verzoek is om hier kennis van te nemen. Bijlage 210305-AB-5.1-Reactie-zienswijzen-defDownload 210305-AB-5.3-B3-Procesvoorstel-hernieuwde-dialoog-over-dienstverlening-bijlage-1-defDownload 210305-AB-5.3-B4-Procesvoorstel-hernieuwde-dialoog-over-dienstverlening-bijlage-2-defDownload 210305-AB-5.3-V-Procesvoorstel-hernieuwde-dialoog-over-dienstverlening-defDownload 210305-Brief-VRNHN-Besluitvorming-AB-5-maart-2021-defDownload

Lees verder

---