Programma Vitale Verblijfsrecreatie 2021-2025 Regio NHN

Verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord heeft een upgrade nodig zodat het gebied aantrekkelijk blijft voor toeristen. 45% van de verblijfsaccommodatie gaat achteruit als geen actie wordt ondernomen. De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben, om dit te voorkomen, de krachten gebundeld en een programma hiervoor laten opstellen. Samenwerking NHN op dossier verblijfsrecreatie In Regio Noord-Holland Noord (NHN) werken de Provincie Noord-Holland, de …

Lees verder

---

Grondstoffen

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw grondstoffenbeleid voor de gemeente Bergen. Sessies inwonerpanel Voor het grondstoffenbeleid werkt de gemeente intensief samen  met een inwonerpanel. Rond de 15 personen denken met ons mee over een succesvolle aanpak voor het verbeteren van de afvalscheiding. Het inwonerpanel overlegt digitaal en er zijn inmiddels vier bijeenkomsten geweest. Op verzoek van de groep is …

Lees verder

---

Overleg over recreatieve verhuur (tweede) woningen in Bergen aan Zee en terrasflats Egmond aan Zee

Op 30 januari 2020 heeft de raad de motie ''Bestemming en gebruik woning (functie tweede woning) Bergen aan Zee en Egmond aan Zee'' ingediend. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de motie. Er wordt hier uitgelegd hoe in overleg en samenspraak met belanghebbenden uit Bergen aan Zee en de VVE's van de terrasflats gekomen wordt tot mogelijk andere invulling van het …

Lees verder

---

Startnotitie woonvisie Bergen

De huidige woonvisie Bergen 2015 - 2020 is aan vervanging toe. We staan dekomende jaren voor forse uitdagingen op het gebied van wonen. Steeds meer inwoners hebben moeite om geschikte huisvesting te vinden. Met deStartnotitie Woonvisie Bergen 2020 - 2025 geeft het college aan welke stappen er gezet worden en hoe raad en samenwerkingspartners worden betrokken om tot een nieuwe …

Lees verder

---

Wijziging Beleidsregels sociaal domein gemeente Bergen 2017

In maart 2018 heeft het college het actieplan minimabeleid en financiële zelfredzaamheid vastgesteld. In dit plan is vastgelegd dat minimabeleid ontwikkeld wordt waarbij integraliteit, maatwerk en administratieve lastenvermindering belangrijke uitgangspunten zijn. Het college heeft dit beleid op 9 maart 2021 vastgesteld. De beleidsregels bijzondere bijstand zijn geactualiseerd en vastgesteld door het college. Het beleid wordt vastgelegd in hoofdstuk 7 van …

Lees verder

---

Wet Bibob

In dit raadsbericht informeren we u over de afstemming die heeft plaatsgevonden tussen de BUCH-gemeenten rondom het Bibob-beleid waarvan de gemeente Bergen deel uit maakt. Wat is de Wet Bibob? De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen voor het openbaar bestuur (Wet Bibob) is in 2003 in werking getreden en is recent op 1 augustus 2020 aangepast, waarbij de gemeenten meer onderzoeksbevoegdheid hebben …

Lees verder

---