---

Schriftelijke vragen Groen Links Commissie Bestemmingsplannen 12 januari 2021

Vraag n.a.v. agendapunt 4 bestemmingsplan Watertorengebied Deze vraag hebben we tijdens de vergadering aangekondigd dat we schriftelijk zouden stellen. Het gaat over de aanbestedingsprocedure. Daar komt in tegenstelling tot de eerdere aanbesteding een knip in de aanbestedingsprocedure. Een sporthallen en een woningbouw deel. Vraag: Wat zijn de consequenties van een knip in relatie tot de Europese richtlijnen? Valt ieder deel …

Lees verder

---

Vragen ARC

Beantwoording vraag raadsvoorstel formatie verkeer Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel formatie verkeer in de algemene raadscommissie is de vraag gesteld waarom er om extra verkeerskundige wordt gevraagd en niet om een verkeersplanoloog Een deel van de beleidsmatige werkzaamheden die door de verkeerskundige gedaan moeten worden zijn van planologische aard. Binnen Bergen en zelfs binnen de gehele Buch is echter …

Lees verder

---

Huisvestingsverordening

Op 12 januari 2021 heeft wethouder Valkering de raadscommissie toegezegd om in de huisvestingsverordening de voorgestelde wijzigingen aan te geven met rood. Deze vindt u in de bijlage. Huisvestingsverordening-Bergen-met-wijzigingen-roodDownload

Lees verder

---

Beantwoording technische vragen over baggeren uit de commissie van 12 januari 2021

Wat betekenen de verschillende kleuren blauw op de profielenkaart ? (groenblauw, grijsblauw en helblauw) De profielenkaart (‘kaart overzicht profielen Bergen’) is bedoeld om aan te geven waar de diverse profielen van de watergangen zijn gemeten. Op de kaart zijn de gemeten locaties genummerd en aangegeven met een dwarsstreep op de watergang. De donkerblauwe lijnen met de getallen en grijze streepjes …

Lees verder

---

Huidige schaarste woningmarkt

Aanleiding - De tekst wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de raadscommissie van 12 januari jl. door wethouder Valkering. - In de raadscommissie van 12 januari jl. is de toezegging gedaan om de huidige schaarste in de woningmarkt toe te lichten. Eén van de aanleidingen om in de huisvestingverordening de recreatieve verhuur van woningen te reguleren, is de …

Lees verder

---

Bergense Behoefte

Bijgaand treft u de notitie Bergense Behoefte. Hierin is de woning- en planbehoefte van de gemeente voor de komende 10 jaar opgenomen (2019 - 2028). Deze notitie dient ter staving van het ruimtelijk woonbeleid en het voorkomen van onnodig nieuw ruimtebeslag. Door sturing op de woningvoorraad en aanwezige voorzieningen wordt naar verwachting gerealiseerd dat de helft van de jongeren die …

Lees verder

---